Skip to main content Skip to search

Archives for prosinac 2020

Izvanbilančni zapisi

Postoje poslovni događaji koji u trenutku nastanka nemaju izravan utjecaj na promjene na bilo kojoj poziciji iskazanoj u bilanci. No, oni mogu djelovanjem budućih događaja poprimiti nova obilježja kojima djeluju na bilančne pozicije te ih je s tog aspekta važno…

Čitaj više

Računovodstvene politike

Računovodstvene politike predstavljaju posebna načela, osnove, dogovore, praksu i pravila koje je uprava trgovačkog društva usvojila i primjenjuje ih prilikom izrade tj. sastavljanja i prikazivanja financijskih izvještaja. Odgovornost da su financijski izvještaji ispravni i maksimalno precizni je isključivo na upravi…

Čitaj više