Uprava se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika. Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Uprava društva je organ od kojeg se očekuje da štiti društvo, da se vodi interesima društva i da pritom poštuje pravni poredak zemlje u kojoj društvo posluje.

Ovlaštena je voditi poslove društva, zastupati društvo prema trećim osobama, podnositi nadzornom odboru izvješća o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja i slično, sastavljati i podnositi nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, voditi poslovne knjige društva, poduzimati sve mjere kako bi društvo bilo likvidno i solventno te pratiti i održavati adekvatnost kapitala i rizike kojima je društvo izloženo. Upravljanje rizicima treba sagledati kao cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve društva, te poduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika.

Član uprave mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva. Član uprave ne postupa protivno obvezi o načinu vođenja poslova društva ako pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit društva.

Član uprave koji povrijedi svoje obveze odgovara za štetu društvu kao solidarni dužnik. Naročito je odgovoran za štetu ako suprotno Zakonu o trgovačkim društvima:

1. vrati članovima društva ono što su uložili u društvo,

2. isplati članovima društva kamate ili dividendu,

3. preuzme, stekne, uzme u zalog ili povuče poslovne udjele društva ili nekoga drugoga društva,

4. razdijeli imovinu društva,

5. obavi plaćanja nakon što nastupi nesposobnost društva za plaćanje, odnosno nakon što dođe do prezaduženosti društva,

6. da naknadu članovima nadzornog odbora ili

7. da kredit.

Zahtjev za naknadu štete protiv člana uprave mogu postaviti društvo i vjerovnici društva. U postupcima u povodu zahtjeva za naknadu štete koje društvo vodi protiv člana uprave, društvo zastupa nadzorni odbor. U slučaju kad zahtjev za naknadu štete podnosi društvo, obveza naknade štete ne postoji ako se radnja članova uprave temelji na odluci glavne skupštine, a odobrenje radnje od strane nadzornog odbora ne isključuje odgovornost.

Zahtjev za naknadu štete mogu postaviti i vjerovnici društva ako ne mogu svoje tražbine podmiriti od društva te ako član uprave grubo povrijedi dužnost da primijeni pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.

U odnosu na vjerovnike društva obveza da se nadoknadi šteta ne može se otkloniti tako da se društvo odrekne zahtjeva ili da o zahtjevu sklopi nagodbu niti time što se radnja temeljila na odluci glavne skupštine. Ako je nad društvom otvoren stečajni postupak, za vrijeme trajanja tog postupka pravo vjerovnika društva protiv članova uprave ostvaruje stečajni upravitelj.

Član uprave nije dužan postupati po protuzakonitim uputama skupštine društva jer uvijek mora postupati u interesu društva. Treba dovoljno aktivno sudjelovati u radu uprave. U slučaju spora član uprave mora dokazati da je u obavljanju svojih dužnosti postupao uredno i savjesno.