Status nerezidenata članova uprave razlikuje se sa socijalnog i poreznog aspekta.

Mogu biti u sustavu obveznog socijalnog osiguranja u RH ili u inozemstvu na osnovu radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi, a moguće je i da nisu u sustavu obveznog socijalnog osiguranja u RH ili u inozemstvu.

Ako nerezidenti članovi uprave nisu u sustavu obveznog socijalnog osiguranja u RH ili u inozemstvu po bilo kojoj osnovi, obvezni su osigurati se na temelju čl.12 Zakona o mirovinskom osiguranju i na temelju čl.7 st.1 t.4 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

U slučaju kada nerezident član uprave ili izvršni direktor posjeduje važeću potvrdu (najčešće A1 potvrda) o pripadanju socijalnom osiguranju države rezidentnosti, kojom dokazuje da je u svojoj državi prijavljen na obvezna osiguranja, nije obvezan prijaviti se na obvezna osiguranja u RH prema čl.239 Pravilnika o doprinosima.

Period u kojem nije obvezan prijaviti se u RH je naveden u međunarodnom ugovoru o socijalnom osiguranju.

Dokaz o pripadanju obveznom socijalnom osiguranju u državi rezidentnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Za nerezidente članove uprave ili izvršne direktore, bez uređenog statusa u obveznom socijalnom osiguranju, obveza je da se sami prijave u sustav i sami obračunavaju i plaćaju doprinose na propisanu osnovicu, a to nije trošak društva.

Kada bi društvo na svoj trošak izvršilo plaćanja, obračun bi trebalo napraviti na način kao za drugi dohodak.

Uvjeti za boravak i rad u RH razlikuju se za državljane  članica EGP-a (europskog gospodarskog pojasa) te za državljane trećih zemalja, a između ostalog uređuju ih propisi :

  • Zakon o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji
  • Zakon o strancima i Pravilnik o statusu i radu stranaca u RH

Državljani država izvan EGP-a i za sada još uvijek državljani Austrije ne mogu se zaposliti u RH bez dozvola za boravak i rad.

U slučaju kada se vlasnik trgovačkog društva želi zaposliti u vlastitom trgovačkom društvu, obvezan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u RH izvan godišnje kvote, osim ako namjerava raditi u periodu kraćem od 90 dana.

Zahtjev se podnosi policijskoj postaji koja izdaje rješenje i dozvolu dostavlja poslodavcu i nadležnoj poreznoj upravi, a prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti Ugovor o radu (ili pisanu potvrdu o sklopljenom Ugovoru o radu), dokaz o obrazovanju, dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice i sl.

Uvjeti za zapošljavanje se razlikuju ovisno da li nerezident posjeduje više ili manje od 50% vlasničkog udjela te da li se samozapošljava, a u oba slučaja će obavljati ključne poslove u trgovačkom društvu.

Isplata propisane bruto plaće za nerezidente dokazuje se donošenjem zadnjih šest isplatnih lista prilikom prestanka rada ili kod produljenja dozvole za boravak i rad.

Za rad u periodu do 90 dana potrebna je samo potvrda s policijske postaje o prijavi rada.

Kada se članovima uprave nerezidentima isplaćuje naknada (drugi dohodak), a isplatitelj ima u posjedu potvrdu o pripadnosti obveznom socijalnom osiguranju države s kojom je u primjeni važeći međunarodni ugovor, društvo isplatitelj nije obvezno obračunati i platiti doprinose.

Članovi uprave nerezidenti tj. oporezivanje njihovih primitaka uređeno je čl.16 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ako takav ugovor ne postoji, primjenjuju se tuzemni propisi.

Osim ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u trenutku isplate, bitno je posjedovati potvrdu o rezidentnosti.

U slučaju da nerezidenti primatelji isplate primitaka (drugi dohodak i sl.) nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište u RH, isplatitelj primitka nije dužan obračunati i platiti prirez na porez.

Kada se isplaćuje npr. drugi dohodak  nerezidentu iz države s kojom je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a primatelj isplate je uz to dostavio potvrdu o pripadnosti socijalnom osiguranju, tada isplatitelj nije dužan obračunati i platiti doprinose, a poreze obračunava prema odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ako tuzemni primatelj ima socijalno osiguranje u drugoj državi s kojom RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, prilikom isplate treba dostaviti potvrdu iz druge države i u tom slučaju se ne obračunavaju doprinosi vezani uz njegov primitak (drugi dohodak).

Isplatitelj je prilikom isplate obvezan ispuniti i predati JOPPD obrazac.

Ovim tekstom željeli smo podsjetiti na mogućnosti i obveze unutar naslovne tematike.