Djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Poljoprivreda je strateška djelatnost koja svojom ulogom pridonosi održivom razvoju Republike Hrvatske. U nastavku članka pročitajte više o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG).

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u. Ujedno obavljaju i dopunske djelatnosti koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a te je potrebno upisati OPG i u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u Upisnik dopunskih djelatnosti.

Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u su sljedeće:

 1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe
 3. Pružanje usluga koje obuhvaćaju rad s traktorima, rad u građevinskim poslovima i sl.
 4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga te
 5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti kao na primjer stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja, organiziranje tečajeva za izradu tradicijskih proizvoda i rukotvorina, sakupljanje i/ili prerada samoniklog i ostalog bilja i sl.

Postoji 5 osnovnih oblika ovog poduzetništva čija klasifikacija se temelji na poreznom statusu koji određuje visina prihoda:

 1. Oni koji nisu porezni obveznici
 2. Oni koji su obrtnici paušalisti
 3. Oni koji su obrtnici koji vode poslovne knjige, u sustavu poreza na dohodak
 4. Oni koji su obrtnici koji vode knjige, u sustavu poreza na dobitak te
 5. Oni koji su registrirani kao trgovačka društva.

Vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u. Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se vodi kao odgovorna osoba, a biraju ga sami članovi OPG-a. Nositelj OPG-a odgovara svojom cjelokupnom imovinom za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede. Nositelj OPG-a gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati samostalno i kao poslodavac.

Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava obveznici mirovinskog i zdravstveno osiguranja.

Radno-pravni odnos između radnika zaposlenog na OPG-u i nositelja OPG-a, kao poslodavca, priznaje se u svojstvu osiguranika za vrijeme trajanja radnog odnosa za nositelja OPG-a kao poslodavca ili za vrijeme sezonskog obavljanja poslova za nositelja OPG-a kao poslodavca. S radnikom se može sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove te ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.

Osim poljoprivredne proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, OPG-i mogu pružati i turističke te ugostiteljske usluge.

Vrste turističkih i ugostiteljskih objekata na OPG-u:

 1. vinotočje/kušaonica,
 2. izletište,
 3. soba,
 4. apartman,
 5. ruralna kuća za odmor,
 6. kamp
 7. kamp odmorište te
 8. kamp odmorište robinzonski turizam.

Vinotočje/kušaonica i izletište su isključivo ugostiteljski objekti, a soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp i kamp odmorište pružaju dodatno i smještaj. Za svaku od navedenih vrsta propisani su opći i minimalni uvjeti. Ovisno o vrsti turističkog/ugostiteljskog objekta za ishođenje rješenja potrebno je da objekt ispunjava Opće uvjete za vrstu, Opće minimalne uvjete i Minimalne uvjete za kategorizaciju.

OPG je vrlo važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj i kao takav postaje temelj održivog razvoja naše zemlje.