Obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak mogu donirati za opće korisne svrhe udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju općekorisne djelatnosti te fizičkim osobama za zdravstvene potrebe pod propisanim uvjetima.

Donacija (darovanje) je jednostrana činidba za koju se ne očekuje protučinidba od primatelja donacije (dara). Donacije mogu biti u novcu, dobrima i uslugama. Ako se daruju usluge ili dobra treba osigurati dokaz da je obdarenik (primatelj donacije) primio dar. Iz tog razloga uputno je sastaviti pisani ugovor o donaciji ili donijeti odluku u pisanom obliku. Za donacije u novcu dokaz o davanju dara je ili isprava o izvršenoj uplati ili bankovni izvod.

Donacije u obliku dobara i usluga oporezive su porezom na dodanu vrijednost dok donacije u obliku novca ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

S motrišta poreza na dobitak obveznici kao porezno priznati rashod mogu iskazati donacije u iznosu do 2 % prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Novoosnovana trgovačka društva nemaju tu mogućnost  jer nemaju prihode ostvarene u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. Donacije se porezno priznaju i poduzetnicima koji posluju s gubitkom.

S motrišta poreza na dohodak obveznici mogu uvećati osobni odbitak za dana darovanja u iznosu do 2 % primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava. I za obveznike poreza na dohodak vrijedi iznimka, svota može biti i veća od 2% primitaka ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.

Donacije (darovanja) da bi bile porezno priznate, između ostalog, moraju biti učinjene u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Te druge osobe bi bile samostalni umjetnici, tijela državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave i sl.

Porezno se ne priznaju i uvećavaju poreznu osnovicu poreza na dobit:

 • donacije iznad 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, osim ako su dane prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija
 • donacije dane u inozemstvo
 • donacije koje se daju drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda te
 • donacije koje poduzetnici daju u prvoj godini poslovanja.

Davatelj donacija obvezan je voditi evidenciju o danim darovanjima. Evidencija bi trebala sadržavati sljedeće podatke:

 • Nadnevak isplate odnosno davanja
 • Ime, prezime, oib primatelja dara
 • Način isplate odnosno davanja te
 • Svota dara (donacije).

Osim donacija udrugama i drugim pravnim osobama koje obavljaju općekorisne djelatnosti darivati se mogu i fizičke osobe za zdravstvene potrebe. Uvjeti da bi obveznici poreza na dobitak i obveznici poreza na dohodak mogli darivati fizičke osobe za zdravstvene potrebe su sljedeći:

 • Svrha: operativni zahvati, liječenje, nabava lijekova i ortopedskih pomagala, troškovi prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove
 • Rješavanje zdravstvenih potreba fizičke osobe nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem
 • Rješavanje zdravstvenih potreba fizičke osobe nije na teret sredstava fizičke osobe
 • Darovanje odnosno plaćanje nastalih izdataka obavljeno je na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu te
 • Vjerodostojna dokumentacija: potvrda o primitku dara, isprava o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, računi za izvršene zdravstvene usluge, računi za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove i drugo.