Objavljen je u Narodnim novinama 73/17 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Stupa na snagu 01.rujna 2017.

Obveza je poslodavca da ažurno vodi osnovne i posebne evidencije. Osnovne evidencije su evidencije o radnicima i evidencije o radnom vremenu, a posebne evidencije su evidencije koje treba voditi za kategorije određenih osoba ako poslodavac koristi njihov rad. To su: ustupljeni radnici, osobe na stručnom osposobljavanju, redoviti studenti, redoviti učenici te osobe koje obavljaju rad za opće dobro.

Evidencije o radnicima vode se s datumom zasnivanja radnog odnosa radnika (početak vođenja), a završavaju s datumom prestanka radnog odnosa. Promjene podataka radnik mora prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.  Isto vrijedi i za posebne evidencije.

Evidencije o radnom vremenu treba popuniti najkasnije 7.dana od dana za koji se podaci popunjavaju. Ako radnik ima jednaki raspored radnog vremena (npr. ponedjeljak-petak od 08:00-16:00), poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.  Za osobe koje imaju ugovorenu samostalnost u određivanju radnog vremena (npr.rukovodeće osoblje), poslodavac je dužan voditi skraćenu evidenciju radnog vremena.

U nastavku dajemo pregled sadržaja evidencija:

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU

IME I PREZIME

Poslodavac, adresa, oib

Datumi u mjesecu

 1. Ukupno dnevno radno vrijeme
 2. Početak rada
 3. Završetak rada
 4. Vrijeme i sati zastoja, prekida rada i sl. do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
 5. Sati terenskog rada
 6. Sati pripravnosti
 7. Sati nenazočnosti na radu:
 • sati korištenja godišnjeg odmora
 • sati korištenja dnevnog odmora
 • sati korištenja tjednog odmora
 • neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom
 • sati spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
 • sati plaćenih dopusta
 • sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika
 • sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove
 • sati provedeni u štrajku
 • sati isključenja s rada (lockout)
 1. Sati rada noću
 2. Sati prekovremenog rada
 3. Sati smjenskog rada
 4. Sati dvokratnog rada
 5. Sati rada u dane blagdana

EVIDENCIJA O RADNICIMA

IME I PREZIME

 1. Oib
 2. Spol
 3. Dan, mjesec i godina rođenja
 4. Državljanstvo
 5. Prebivalište tj. boraviše
 6. Dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada
 7. Stručno obrazovanje te ispiti i tečajevi koji su uvjet za obavljanje posla
 8. Datum početka rada
 9. Ugovor o dopunskom radu te broj radnih sati koje će radnik raditi, kao i suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi
 10. Trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo
 11. Trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana, u slučaju ustupanja u inozemstvo
 12. Naznaka radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako
 13. Mjesto rada
 14. Ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima
 15. Vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava
 16. Datum prestanka radnog odnosa
 17. Razlog prestanka radnog odnosa
 18. Mirovinski staž do početka rada kod poslodavca
 19. Potvrda (obavijest) o trudnoći
 20. Majčinstvo, dojenje djeteta
 21. Status samohranog roditelja
 22. Status posvojitelja
 23. Profesionalna bolest, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad
 24. Smanjenje radne sposobnosti
 25. Neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti
 26. Invalidnost
 27. Podatak o drugim poslodavcima za radnike koji su prijavljeni na nepuno radno vrijeme

POSEBNE EVIDENCIJE

IME I PREZIME

 1. Oib
 2. Spol
 3. Dan, mjesec i godina rođenja
 4. Prebivalište tj.boraviše
 5. Naziv ugovora ili akta temeljem kojeg osoba radi kod poslodavca
 6. Mjesto rada
 7. Datum početka rada
 8. Datum prestanka rada

Na zahtjev inspekcije rada poslodavac mora dostaviti podatke o radnicima i podatke o radnom vremenu. Kaznene odredbe su propisane i visoke su. Savjetujemo ažurno vođenje gore navedenih evidencija, a ako vam trebaju excel verzije istih slobodno nam se obratite.