Bliži se kraj poslovne godine (za većinu subjekata kojima je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini) što znači da se bliži i rok sastavljanja i predaje financijskih izvješća. Za one koji znaju te za one koji ne znaju pišemo u nastavku o 3 temeljna izvještaja kako bi se podsjetili što pojedini izvještaj znači i pokazuje.

BILANCA

Bilanca kao osnovica ekonomsko financijskog modela trgovačkog društva predstavlja prikaz imovine i izvora imovine na određeni dan, izraženih u financijskim terminima. Računovodstvenim jezikom imovina se naziva aktivom, a izvori imovine pasivom. Temeljna računovodstvena jednakost pri sastavljanju bilance glasi aktiva=pasiva.

Imovina se sastoji od potraživanja (kupci, država, zaposleni, vlasnik i sl.), nematerijalne imovine (software i ostala prava, web stranica, ulaganje na tuđoj imovini i sl.), materijalne imovine (zemljište, građevinski objekt, postrojenje, oprema, zalihe materijala, zalihe robe i sl.), novca (transakcijski računi u bankama, gotovinska blagajna i sl.) te financijske imovine (ulaganje u vrijednosne papire, dani zajmovi, dani depoziti i sl.).

Izvori imovine se sastoje od vlastitih izvora (temeljni kapital vlasnika, zakonske pričuve, zadržani dobitak, preneseni gubitak i sl.) te tuđih izvora (primljeni zajmovi i krediti, računi dobavljača, plaće zaposlenih, obveze za porez na dodanu vrijednost, obveze za porez na dobit i sl.).

Iz strukture bilance mogu se izvesti određeni zaključci i identificirati potencijalni problemi pa tako postoje horizontalna, vertikalna i analiza putem pokazatelja koje je poželjno češće raditi s ciljem prevencije problema i održavanja „zdravlja“!

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat ostvaren u određenom razdoblju. Temeljna razlika između bilance i računa dobiti i gubitka sastoji se u tome što bilanca prikazuje stanje imovine i njenih izvora na određeni dan, dok račun dobiti i gubitka prikazuje financijski rezultat ostvaren u određenom vremenskom razdoblju.

Glavni elementi računa dobiti i gubitka su: prihodi (računi za prodane proizvode, robu i/ili usluge, kamate, pozitivne tečajne razlike, otpisi obveza, potpore, subvencije i sl.), rashodi (materijalni troškovi, troškovi usluga, plaće zaposlenih, amortizacija, putni troškovi, troškovi promidžbe i reprezentacije, troškovi obrazovanja, kazne, darovanja i sl.), dobit ili gubitak prije oporezivanja (razlika između prihoda i rashoda), porez na dobit (opća stopa 18%, stopa 12% za subjekte do 3 000 000,00 kn prihoda) te dobit ili gubitak razdoblja (razlika između dobiti ili gubitka prije oporezivanja i poreza na dobit).

Računovodstveno procesiranje počinje s prikupljanjem knjigovodstvenih isprava o poslovnim događajima (knjigovodstvena dokumentacija), zatim njihovim provjeravanjem (kontroliranjem ili likvidiranjem), razvrstavanjem na pojedinačne ekonomske stavke (kontiranjem), unošenjem u poslovne knjige (knjiženjem), raznovrsnim obračunavanjima (amortizacije, otpisa, odstupanja, revalorizacije, troškova, doprinosa, poreza) i na kraju utvrđivanjem financijskoga rezultata.

Iz strukture računa dobiti i gubitka kao i iz strukture bilance mogu se izvesti određeni zaključci pa tako postoje pokazatelji uspješnosti poslovanja koje je jednako poželjno češće raditi s namjerom osnove za definiranje ciljeva i planova budućeg poslovanja.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Bilješke uz financijske izvještaje su financijski izvještaj koji sadrži informacije koje dodatno pojašnjavaju vrijednost, prirodu i obilježja nekih pozicija u bilanci i računu dobiti i gubitka i olakšavaju njihovo razumijevanje. Dakle, sadrže sve one informacije koje se ne vide direktno iz temeljnih izvješća, a nužne su za njihovo razumijevanje i ocjenu poslovanja; iz čega proizlazi njihov značaj i važnost sastavljanja, kao dodatnog izvora informacija pri stvaranju istinite, fer, pouzdane i nepristrane slike imovine, financija i rezultata poslovanja, a koje su potrebne vanjskim i unutarnjim korisnicima.

Sastoje se od osnovnih podataka o društvu (puni naziv društva, adresa, djelatnost, ime odgovorne osobe i ostali detalji vezani za društvo), značajnih računovodstvenih politika (metode, načela, postupci na temelju zakona i računovodstvenih standarda koji su korišteni u sastavljanju i objavljivanju financijskih izvješća) te pojašnjenja pojedinih pozicija financijskih izvješća.

Uloga bilješki uz financijske izvještaje je pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u bilanci i računu dobiti i gubitka, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Financijski izvještaji ne daju potpunu informaciju o nekom subjektu jer prikazuju zastarjele podatke no oni su ipak izvor važnih podataka. Njihova javna objava ima za cilj dati poslovnim partnerima i široj javnosti uvid u poslovanje subjekta. Iz tog razloga je bitno da su razumljivi, usporedivi i pouzdani, a što bi svima nama računovođama trebao biti temelj prilikom njihovog sastavljanja!