Uvodno…

Pravo na godišnji odmor proizlazi iz jedne od odredbi članka Ustava RH dok u Zakonu o radu predstavlja jedno od osnovnih prava iz radnog odnosa svakog radnika.

Razvidno je kako je godišnji odmor definiran kao pravo radnika te obveza poslodavca odnosno svaki radnik ima pravo na godišnji odmor i tog se prava ne može odreći. Ovakvo ustavno određenje izuzetno je bitno za poimanje same svrhe godišnjeg odmora kao nužne pretpostavke očuvanja funkcionalnosti fizičkih i mentalnih sposobnosti radnika, u cilju obnove energije i sposobnosti za nastavak radnih obveza. Upravo zbog navedenog, slijedom citirane ustavne odredbe, ništetan je svaki sporazum između radnika i poslodavca o odricanju prava na godišnji odmor, odnosno isplati naknade umjesto godišnjeg odmora. Ipak i od takove zakonom utvrđene ništetnosti sporazuma o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora postoji iznimka kod prestanka radnog odnosa. U tom slučaju poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora pri čemu se takva isplata neće smatrati nezakonitom i ništetnom.

Koliko dana GO…

Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, dok je za maloljetne radnike i radnike koji rade na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja propisan godišnji odmor od najmanje pet tjedana.

Trajanje duže od navedenog zakonskog minimuma te broj radnih dana koji se uračunavaju u godišnji odmor utvrđuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Naglasak je na radnim danima, što drugim riječima znači da se blagdani i neradni dani određeni zakonom kao i razdoblja privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), ne uračunavaju u trajanje godišnjeg odmora.

Razmjerni dio…

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora radnik ostvaruje:

  • ako u kalendarskoj godini, u kojoj je zasnovao radni odnos, nije radio punih šest mjeseci i
  • ako mu u kalendarskoj godini prestane radni odnos.

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora podrazumijeva pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Ako radnik i poslodavac sporazumno raskinu radni odnos tada je to jedina iznimka od obveze radnikova prava na razmjerni dio godišnjeg odmora jer u tom slučaju pitanje godišnjeg odmora je pitanje dogovora (sporazuma) poslodavca i radnika.

Godišnji odmor u dijelovima…

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drugačije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. Poslodavac i radnik ne mogu se dogovoriti da radnik tijekom kalendarske godine ne iskoristi niti jedan dan godišnjeg odmora nego da cijeli godišnji odmor prebaci u sljedeću kalendarsku godinu.

Trajanje i raspored korištenja godišnjeg odmora…

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, te o rasporedu obavještava radnike. Moguće je radnike obavijestiti i usmeno i pismeno i to najmanje petnaest dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo iskoristiti kada on to želi (uz obavezu obavještavanja poslodavca tri dana prije njegova korištenja).

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora…

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu i to najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca.

Regres…

Ako se prigodna nagrada isplaćuje radniku koji u tekućoj godini istovremeno radi kod 2 ili više poslodavaca ili je tijekom tekuće godine zasnovao radni odnos, radnik je obavezan prije isplate prigodne nagrade poslodavcu pisano izjaviti da li je i koliko prigodne nagrade ostvario u tekućoj godini. Poslodavac radniku može neoporezivo isplatiti 2.500,00 kuna prigodnih nagrada u tekućoj godini ako radnik da izjavu poslodavcu da u tekućoj godini nije primio neoporezive prigodne nagrade.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor…

Isplaćuje se jedino u slučaju prestanka radnog odnosa.

Uživajte…