Kolektivni ugovor za graditeljstvo (NN 115/15) počeo se je primjenjivati na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F (NKD 2007) od 11.prosinca 2015. godine. Kako je u međuvremenu Kolektivni ugovor za graditeljstvo mijenjan 20.veljače 2018.godine (NN 26/18), isti se proširuje na sve poslodavce i radnike koji rade u području građevinarstva, a od 07.lipnja 2018.godine!

Kolektivnim ugovorom uređuju se međusobna minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u području građevinarstva, a iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/radnice.

U nastavku izdvajamo neka od prava i obveza pa idemo redom:

Probni rad

 • za radnike do trećeg stupnja stručne spreme (trogodišnja srednja škola) maksimalno trajanje probnog rada je 2 mjeseca dok za ostale radnike ono iznosi 6 mjeseci

Godišnji odmor

 • za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na najmanje 4 tjedna plaćenog godišnjeg odmora
 • raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac najkasnije do 30.lipnja tekuće godine
 • minimalni broj dana godišnjeg odmora povećava se: za svakih navršenih 4 godine staža kod poslodavca, radniku invalidu rada i invalidu domovinskog rata, radniku roditelju s dvoje ili više djece do 7 godina života
 • ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 5 tjedana

Plaća

 • za izvršeni rad kod poslodavca radnik ima pravo na:
 • osnovnu plaću utvrđenu po složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu
 • stimulativni dio plaće
 • dodatak na plaću po osnovi radnog staža kod poslodavca (minuli rad)
 • dodatak za otežane uvjete rada, ako ih ima

Najniža osnovna plaća od ožujka 2018.godine

 • najniža osnovna plaća radnika iznosi 3.750,00 kuna

Teži uvjeti rada

 • za utjecaj okoline dodatak na osnovnu plaću najmanje 5%
 • za fizičku i psihičku opterećenost dodatak na osnovnu plaću od 5%-50%

Rad nedjeljom, blagdanom, u noćnom radu i drugim uvjetima

 • radnik ima pravo na povećanje osnovne plaće za:
 • rad u dane blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50%
 • rad nedjeljom 30%
 • noćni rad 30%
 • rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada 10%
 • prekovremeni rad 30%

Regres 

 • radnik ima pravo na jednokratni dodatak u iznosu od 1.800,00 kuna godišnje isplaćeno s plaćom za mjesec u kojem se koristi godišnji odmor

Terenski dodatak

 • terenski dodatak iznosi od 90,00 kuna do 170,00 kuna dnevno
 • akontacija za terenski dodatak isplaćuje se radniku najkasnije posljednji radni dan u mjesecu za sljedeći mjesec, odnosno prilikom upućivanja na terenski rad

Odvojeni život

 • naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se u visini od 600,00 kuna do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog poreznim propisima

Otpremnina za umirovljenje

 • radnik koji odlazi u mirovinu ima pravo na otpremninu u visini od 8.000,00 kuna

Pokaz

 • radnik ima pravo na pokriće troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavaca

Jubilarne nagrade

 • radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod istog poslodavca za navršenih od 10 do 40 godina radnog staža

Dar u naravi

 • radnik ima pravo na dar u naravi u iznosu od 400,00 kuna godišnje.

Temeljem čl.9.st.3. Zakona o radu ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako njime ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

Sretno!