Kažu: „Čist račun, duga ljubav!“

Obveza izdavanja računa propisana je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost te Zakonom o porezu na dohodak.

1.OBVEZA IZDAVANJA

U čl.62 Općeg poreznog zakona (NN 115/16-114/22) stoji da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.

Oblik i naziv isprave kojom se obračunavaju isporuke nije propisan.

U čl.78 Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13-35/24) stoji da je svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za:

1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik,

2. isporuke dobara u smislu članka 13. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim ako porezni obveznik primjenjuje posebni postupak iz članaka 125.a do 125.h istog Zakona,

3. isporuke dobara izvršene u skladu s uvjetima utvrđenima člankom 41. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,

4. svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i

5. svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.

Računom se smatra i svaka isprava ili obavijest koja mijenja prvobitni račun i koja se izričito i nedvojbeno odnosi na njega.

U čl.34 Zakona o porezu na dohodak (NN 115/13-NN 114/23) stoji da porezni obveznik za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu, mora izdati račun, osim ako je zakonom kojim je uređen opći porezni postupak i zakonom koji uređuje fiskalizaciju propisano drukčije.

Računom se smatraju i potvrdnice iz naplatnih uređaja te svaka isprava koja sadrži podatke propisane Pravilnikom o porezu na dohodak.

2.IZUZEĆA OD OBVEZE IZDAVANJA

U čl.64 Općeg poreznog zakona stoji da se računi ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.

U čl.78 Zakona o porezu na dodanu vrijednost stoji da porezni obveznik nije obvezan izdati račun za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a prema članku 40. stavku 1. točkama a) do g) Zakona o porez na dodanu vrijednost, osim u slučaju obavljanja mjenjačkih poslova u tuzemstvu.

3.ELEMENTI RAČUNA

Obvezni elementi računa su:

 • broj i datum izdavanja računa,
 •  ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti,
 • naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.),
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi.

Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost, uz navedene elemente računa, moraju navesti i dodatne elemente računa:

 • PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
 • ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
 • jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 • popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 • stopu PDV-a,
 • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
 • zbrojni iznos naknade i PDV-a.

Obveznici fiskalizacije obvezni su na računu navesti i sljedeće elemente:

 • vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 • oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Obveznici fiskalizacije izdavanja računa obvezni su osigurati evidentiranje i sljedećih elemenata:

 • jedinstveni identifikator računa,
 • zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije i
 • QR kod.