Velik dio plaćanja računa provodi se putem kartičnog poslovanja.

Kod kupovine usluga i dobara plaćanjem putem kartica se koriste i krajnji potrošači i pravne osobe odnosno predstavnici pravnih osoba.

U današnje vrijeme većina prodavatelja omogućava plaćanje putem kartica fizički u trgovini koristeći POS naplatni uređaj, a također je zastupljeno plaćanje karticama u web trgovinama koje koriste napredne sigurnosne protokole.

Plaćanje karticama tretira se jednako kao plaćanje gotovinom, stoga je prodavatelj obvezan kod sebe ustrojiti sve što je potrebno kako bi svaka naplata koja se odnosi na kartično poslovanje bila u skladu s propisom o fiskalizaciji.

Kartice mogu biti kreditne ili debitne, a razlikuju se po tome što za plaćanja obavljena putem kreditnih kartica korisnik kartice primi od izdavatelja kartice obračun troškova za ugovoreno obračunsko razdoblje koji je dužan podmiriti u jednako tako ugovorenom roku, dok plaćanja obavljena putem debitnih kartica direktno terete račun vezan uz navedenu karticu.

Izdavatelji kartica mogu biti banke, ali i druga trgovačka društva.

Korisnici kartica plaćaju članarine izdavateljima kartica ili neke druge ugovorene naknade za upravljanje računom.

Kartice se također koriste i za podizanje gotovine na bankomatima ili na drugim za to predviđenim mjestima.

Kada prodavatelji usluga i dobara ugovore s izdavateljima kartica da će obavljati naplatu putem njihovih kartica, tada plaćaju proviziju na tu vrstu naplate.

Provizija koju izdavatelj kartica naplaćuje ovisi o različitim faktorima i prema tome će biti ugovorena.

Kupac korisnik kartice može odabrati obročno plaćanje ako takav način plaćanja odobrava prodavatelj.

U tom slučaju postoje dvije opcije :

  • obročno plaćanje naplaćuje prodavatelj od izdavatelja kartice i to tako da izdavatelj svaki obrok uplaćuje kako dospijeva
  • obročno plaćanje naplaćuje izdavatelj kartice od korisnika kartice na ugovoreni način, a ukupan iznos jednokratno uplaćuje prodavatelju

Prodavatelj dostavlja obračun prometa izdavatelju kartice putem POS uređaja u periodu kako je definirano ugovorom, a na temelju tog obračuna izdavatelj kartice uplaćuje sredstva na račun prodavatelja koja su u pravilu automatski umanjena za iznos provizije izdavatelja kartice.

Izdavatelj kartice ispostavlja prodavatelju račun za naplaćenu proviziju.

Evidenciju prometa u određenom razdoblju predstavlja zbroj svih slipova koje je prodavatelj evidentirao putem naplatnog POS uređaja.

Prodavatelj u svojim računovodstvenim evidencijama evidentira izlazne račune prema kupcima, obvezu za PDV (ako je u sustavu PDV-a) razvrstanu po stopama, prihode od prodaje, robno-materijalne evidencije, ulazni račun za proviziju, pretporez (ako je u sustavu PDV-a i ako ga je izdavatelj kartice zaračunao), troškove, promet po žiro računu.

Izdavatelji kartica mogu biti inozemni gdje će korisnici biti stranci koji će kartice koristiti na raznim prodajnim mjestima diljem svijeta.

Kartice bi još mogli podijeliti na privatne (osobne) i poslovne, a prema svrsi u koju se koriste.

Korisnik poslovne kartice je tvrtka, ali sama kartica se izdaje na ime ovlaštene osobe koja će ju koristiti.

Time je znatno olakšano plaćanje raznih poslovnih troškova za koje bi u protivnom trebali osigurati gotovinu, a što nam donosi potrebu za blagajničkim poslovanjem i samim time generira dodatne radnje.

Krajnji korisnik poslovne kartice za sve troškove treba od prodavatelja zatražiti račun koji glasi na tvrtku korisnika kartice.

Račun (sadrži sve potrebne elemente) je poslovna isprava koja se kao takva mora evidentirati u za to predviđenim evidencijama.

Poslovna kartica je predviđena za plaćanje isključivo poslovnih troškova, ali u praksi se pojavljuju slučajevi gdje su poslovnom karticom plaćeni privatni troškovi od npr. direktora društva, zaposlenika ili drugih članova društva.

Tada bi bilo „najbezbolnije“ da osoba čiji je privatni trošak plaćen poslovnom karticom vrati na račun tvrtke novac iz vlastitih sredstava.

Ostali načini „prebijanja“ potraživanja za privatne troškove nisu popularni jer stvaraju dodatni trošak obračuna plaće u naravi i/ili drugog dohotka ili umanjuju potraživanja te osobe prema društvu (ako postoji npr. pozajmica).

Kada bi poslovni trošak bio plaćen privatnom karticom i uz to je priložen odgovarajući račun (sadrži sve potrebne elemente) koji glasi na tvrtku, tada se taj trošak refundira osobi koja je izvršila plaćanje, jednako kao da je izvršila plaćanje u gotovini vlastitim sredstvima, te se uz to priznaje i pretporez po računu ako su zadovoljeni svi propisani uvjeti.

Tehnologija strelovito napreduje, plaćanja putem mobilnih telefona su prisutna već neko vrijeme, tako da ćemo vidjeti što nam donosi budućnost tj. koji način plaćanja će postati dominantan.