Ne postoji osoba kojoj je drago ući u proces likvidacije vlastitog trgovačkog društva no ako je takva odluka pala nužno je obaviti određene radnje kako bi se društvo izbrisalo iz sudskog registra.

U nastavku dajemo pregled obaveza što likvidatora, a što računovođe.

OBVEZE LIKVIDATORA

 1. Odluka o prestanku društva (javnobilježnička isprava)
 2. Imenovanje likvidatora (najčešće članovi društva)
 3. Podnošenje prijave sudskom registru za upis Odluke o prestanku društva i upis likvidatora
 4. Trgovački sud donosi Rješenje kojim se u sudski registar upisuje početak postupka likvidacije
 5. Tvrtka dobiva oznaku –u likvidaciji-
 6. Izrada novog pečata te obveza obavijestiti Poreznu upravu o početku likvidacije u roku 8 dana
 7. Poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine
 8. Za vrijeme likvidacije likvidatori su dužni:
 • okončati poslove koji su u tijeku
 • naplatiti tražbine
 • unovčiti imovinu društva
 • podmiriti vjerovnike
 • sastaviti početna likvidacijska financijska izvješća
 • sastaviti izvješće o stanju društva
 • po podmirenju svih obveza društva sastaviti izvješća o provedenoj likvidaciji te prijedlog o podjeli imovine
 1. Po završetku postupka likvidacije likvidatori su dužni:
 • podnijeti trgovačkom sudu prijavu za upis brisanja trgovačkog društva
 • predati poslovne knjige, pečat i poslovnu dokumentaciju
 • otkazati bankovni račun.

OBVEZE RAČUNOVOĐE

 1. Sastaviti i predati financijska izvješća do otvaranja postupka likvidacije (01.01.-dan koji prethodi danu upisa statusne promjene u sudski registar) na Financijsku agenciju za javnu objavu i Poreznu upravu
 2. Sastaviti i predati financijska izvješća u postupku likvidacije na Financijsku agenciju, a za statističke potrebe
 3. Sastaviti i predati financijska izvješća po završetku postupka likvidacije na Financijsku agenciju za javnu objavu i Poreznu upravu.

PODSJETNIK

 1. Provjeriti Odluku o financiranju HGK za godinu/e trajanja postupka likvidacije pa ako u Odluci stoji da se članarina HGK za društva u likvidaciji ne mora plaćati tada je potrebno HGK dostaviti Rješenje o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar
 2. Provjeriti s Ministarstvom poljoprivrede da li društvo u likvidaciji može biti oslobođeno plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
 3. Provjeriti s Poreznom upravom da li društvo u likvidaciji može biti oslobođeno plaćanja turističke članarine i spomeničke rente
 4. Ne zaboraviti predavati Obrasce PDV ako je društvo upisano u sustav obveznika PDVa
 5. Ne zaboraviti izdavati račune s PDVom za vrijeme postupka likvidacije, za obavljenu uslugu ili isporučeno dobro, ako je društvo upisano u sustav obveznika PDVa
 6. Provesti popis imovine i obveza na dan koji prethodi danu upisa likvidacije u sudski registar
 7. I za kraj: oboružati se živcima jer u najjednostavnijoj varijanti postupak likvidacije može trajati 250 dana pa na dalje, troškovi javnog bilježnika (plus sudske pristojbe) u najjednostavnijoj varijanti mogu iznositi 600,00 kuna (jdoo) / 2.500,00 kuna (doo) pa na dalje dok troškovi računovođe u najjednostavnijoj varijanti mogu iznositi 2.000,00 kuna pa na dalje!

Sretno!