Kodeks propisuje temeljna načela etike za profesionalne računovođe, a načela određuju standard ponašanja kakvo se očekuje od svakog profesionalnog računovođe i uključuju načela integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja koje nalaže pridržavanje relevantnih zakona i regulative. Odgovornost profesionalnog računovođe je prihvaćanje odgovornosti djelovanja u javnom interesu, a ne samo zadovoljavanje potreba pojedinačnog klijenta ili poslodavne organizacije.

Profesionalni računovođe imaju važnu ulogu u društvu. Javnost za računovodstvenu profesiju čine klijenti, ulagatelji odnosno davatelji kredita, vjerovnici, država, radnici, poslodavci i drugi sektori poslovne zajednice, a koji se uvelike oslanjaju na profesionalne računovođe za ispravno financijsko računovodstvo i izvješćivanje, učinkoviti financijski menadžment i za pravovaljani savjet pri različitim poslovnim i poreznim pitanjima.

Temeljna načela kojih se profesionalni računovođa treba pridržavati

 1. Integritet-biti iskren i pošten u svim profesionalnim i poslovnim odnosima
 2. Objektivnost-ne dopustiti da pristranost, sukob interesa ili neprimjeren utjecaj drugih kompromitiraju profesionalne ili poslovne prosudbe
 3. Profesionalna kompetentnost i dužna pažnja
 4. Stjecati i održavati stručno znanje i vještinu
 5. Pažljivo obavljati svoje poslove
 6. Povjerljivost-poštovati povjerljivost podataka koji su stečeni kao posljedica profesionalnih i poslovnih odnosa
 7. Profesionalno ponašanje-pridržavati se relevantnih zakona i regulativa, te izbjegavati bilo kakvo ponašanje za koje profesionalni računovođa zna ili bi trebao znati da bi moglo diskreditirati profesiju.

Profesionalni skepticizam

Standardi od profesionalnog računovođe zahtijevaju uporabu profesionalnog skepticizma. Računovođa se pridržava načela integriteta ako iskreno i pošteno izražava zabrinutost u odnosu na stav klijenta i nastavlja istraživati nedosljedne informacije.

Identificiranje prijetnji

Prijetnje pridržavanju temeljnih načela etike kod obavljanja profesionalne aktivnosti mogle bi biti stvorene temeljem čitavog niza činjenica i okolnosti.

 1. Prijetnje temeljem osobnih interesa-profesionalni računovođa ima financijski interes, može koristiti imovinu organizacije za osobne potrebe ili mu je dobavljač poslodavne organizacije ponudio dar
 2. Prijetnje temeljem samoprovjere-profesionalni računovođa određuje odgovarajuće računovodstveno postupanje
 3. Prijetnje temeljem zagovaranja-profesionalni računovođa ima priliku manipulirati informacijama
 4. Prijetnje temeljem zbliženosti-profesionalni računovođa odgovara za izradu financijskih izvještaja poslodavne organizacije u trenutku kada je član njegove obitelji zaposlen u toj organizaciji
 5. Prijetnje temeljem zastrašivanja-profesionalni računovođa ili član njegove obitelji suočava se s prijetnjom otkaza ili smjenjivanja s dužnosti zbog neslaganja s odlukama poslodavne organizacije.

Poticaj

Poticaj je predmet, situacija ili radnja koja se koristi radi utjecaja na ponašanje druge osobe, ali ne nužno s namjerom da taj utjecaj bude neprimjeren. Poticaj može biti sve od manjih ugošćivanja između poslovnih kolega, između profesionalnih računovođa i postojećih ili potencijalnih klijenata do radnji koje rezultiraju nepridržavanju zakona i regulative.  Mogu imati različite oblike, kao što su:

 1. Darovi
 2. Ugošćivanja
 3. Zabava
 4. Donacije
 5. Pozivanje na prijateljstvo i lojalnost
 6. Osiguravanje radnog mjesta ili pružanje sličnih poslovnih prilika
 7. Preferencijalni tretman, prava ili privilegije.

Nuđenje ili prihvaćanje poticaja može izazvati prijetnju pridržavanju temeljnih načela, posebno načela integriteta, objektivnosti i profesionalnog ponašanja temeljem osobnih interesa, zbliženosti ili zastrašenosti.

Profesionalni računovođa ima pravo postaviti najbolji porezni položaj što odgovara odnosno je u korist klijenta ili poslodavne organizacije, uz uvjet da se usluga pruža s profesionalnom sposobnošću u skladu sa zakonom i regulativama. Profesionalni računovođa koji sastavlja ili pomaže pri izradi porezne prijave treba ukazati klijentu ili poslodavnoj organizaciji da je odgovornost za sadržaj porezne prijave prvenstveno na njima, a njegovo je da poduzme sve mjere kako bi osigurao da se porezna prijava sastavi točno na osnovi primljenih informacija.