Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak određuju i pobliže objašnjavaju koji su to neoporezivi primitci, primitci koji se ne smatraju dohotkom odnosno primitci na koje se ne plaća porez na dohodak.

Neoporezivi primitci isplaćuju se u određenim uvjetima i na određeni način, što znači da isplati prethodi neki događaj zbog kojeg je isplata obavljena, a sami primitak se može isplatiti primatelju na tekući ili žiro račun, u gotovini ili u naravi, ovisno o tome kako je propisano Zakonom i Pravilnikom, odnosno može se isplatiti direktno na račun dobavljača.

U nastavku slijede maksimalni neoporezivi iznosi, s rokom podnošenja JOPPD obrasca, koji se primateljima mogu isplatiti bez obračunavanja poreza na dohodak i drugih davanja, ali isplatitelj može izvršiti i isplate u višim svotama te je tada potrebno obračunati dodatna davanja na dio primitka iznad neoporezivog iznosa. Primatelji, ovisno o primitku, mogu biti radnici, učenici, studenti te druge fizičke osobe.

Za sljedeće primitke potrebno je predati JOPPD obrazac na dan isplate ili sljedeći dan:

 • Prigodne nagrade radnicima (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) – 3.000,00 kn godišnje
 • Novčane nagrade za radne rezultate radnicima – 5.000,00 kn godišnje
 • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – 2.500,00 kn godišnje
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – 5.000,00 kn godišnje
 • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka
 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije – 2.500,00 kn godišnje.

Za sljedeće primitke potrebno je predati JOPPD obrazac do 15. u tekućem mjesecu za isplate koje su obavljene u prethodnom mjesecu :

 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja – 1.750,00 kn mjesečno
 • Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja – 1.750,00 kn mjesečno
 • Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – 1.750,00 kn mjesečno
 • Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima – 4.000,00 kn mjesečno
 • Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje – 1.750,00 kn mjesečno
 • Nagrade za športska ostvarenja – 20.000,00 kn godišnje
 • Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima – 1.750,00 kn mjesečno
 • Potpore zbog invalidnosti radnika – 2.500,00 kn godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika, osim jednokratnih potpora iz čl.8 st.2 t.8 Zakona – 7.500,00 kn
 • Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – 3.000,00 kn
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu – 2.500,00 kn godišnje
 • Jubilarne nagrade radnicima za:
  • 10 godina staža – 1.500,00 kn
  • 15 godina staža – 2.000,00 kn
  • 20 godina staža – 2.500,00 kn
  • 25 godina staža – 3.000,00 kn
  • 30 godina staža – 3.500,00 kn
  • 35 godina staža – 4.000,00 kn
  • 40 godina staža – 5.000,00 kn i tako za svakih narednih 5 godina staža
 • Naknada za odvojeni život od obitelji radnika – 1.750,00 kn mjesečno
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu radniku – 8.000,00 kn
 • Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos – 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti radniku – 8.000,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Dar djetetu, radnika, do 15. godine starosti – 600,00 kn godišnje
 • Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu radnicima i drugim fizičkim osobama u neprofitnim organizacijama
  • 1 dnevnica – 200,00 kn
  • ½ dnevnice – 100,00 kn
 • Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu radnicima i drugim fizičkim osobama u neprofitnim organizacijama
  • 1 dnevnica – do iznosa utvrđenih propisi o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
  • ½ dnevnice – 50% iznosa cijele dnevnice

(Dnevnica se umanjuje za 30% ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka)

 • Pomorski dodatak radnicima – 250,00 kn dnevno
 • Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe radnicima – 400,00 kn dnevno
 • Potpora za novorođenče radnicima – 10.000,00 kn jednokratno
 • Naknade troškova prijevoza na posao mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom radnicima – u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne prijevozne karte
 • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe radnicima i drugim fizičkim osobama u neprofitnim organizacijama – 2,00 kn po kilometru
 • Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – 12.000,00 kn godišnje
 • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka.

Za sljedeće primitke nije potrebno predati JOPPD obrazac:

 • Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju radnicima i drugim fizičkim osobama u neprofitnim organizacijama (osim korištenja privatnog automobila) – u visini stvarnih izdataka
 • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju radnicima i drugim fizičkim osobama u neprofitnim organizacijama – u visini stvarnih izdataka
 • Sistematski pregledi radnicima – do visine stvarnih troškova pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima
 • Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće radnicima – do visine stvarnih troškova
 • Cijepljenje protiv zaraznih bolesti pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće radnicima – do visine stvarnih troškova
 • Darovanje u naravi (dobrima) radnicima – 600,00 kn godišnje
 • Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. Stup) radnicima – 6.000,00 kn godišnje
 • Darovanje za zdravstvene potrebe ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju radnicima i drugim fizičkim osobama – dokaz o namjenski utrošenim sredstvima.

Učenici i studenti dužni su predati izjavu o ne primanju stipendije iz drugih izvora prilikom isplate primitka:

 • Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima!

Radnici koji rade kod dva ili više poslodavaca ili su radili kod drugog poslodavca, tijekom godine, dužni su dati izjavu o ostvarenim sljedećim primitcima:

 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
 • Novčane nagrade za radne rezultate
 • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika
 • Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi
 • Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije!

Kako bi isplatitelj potvrdio provedene neoporezive isplate potrebno je svaku isplatu dokumentirati odlukom o isplati neoporezivog primitka.