Prilikom zapošljavanja radnika kojima je to prvi radni odnos poslodavcima je jako interesantna i isplativa mjera oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću.

Najčešće se koriste dva oblika te olakšice koji su propisani Zakonom o doprinosima, a mogu se koristiti nastavno jedna olakšica u kombinaciji s drugom, čime poslodavac još više profitira pri zapošljavanju novih radnika.

Konkretno radi se o financijskom benefitu u iznosu od 16,5% koji poslodavac plaća za zdravstveno osiguranje, a na iznos ugovorene plaće, tzv. bruto 1.

Prvi oblik olakšice je oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću u periodu od godinu dana za radnike kojima je to prvo zaposlenje , odnosno koji nemaju evidentiranog mirovinskog staža na temelju radnog odnosa u evidenciji HZMO-a ili nekog inozemnog obveznog mirovinskog osiguranja.

Olakšica nije uvjetovana ugovaranjem punog ili nepunog radnog vremena niti radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme.

Međutim ako postoji mogućnost zapošljavanja radnika mlađih od 30 godina, tada je jako zanimljiva opcija kombinacije prethodno opisane mjere olakšice i drugog oblika te mjere.

Drugi oblik oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću odnosi se na zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina uz uvjet da je radni odnos ugovoren na neodređeno vrijeme i da taj radnik prethodno nije bio zaposlen kod istog poslodavca na neodređeno vrijeme.

Takav oblik olakšice može se koristiti u periodu od 5 godina, a uz navedene uvjete mora biti zadovoljen kriterij životne dobi, a to je da radnik do trenutka početka na ovaj način ugovorenog radnog odnosa nije napunio 30 godina starosti.

Kao što smo već spomenuli, kombinacijom ova dva oblika olakšica postiže se period korištenja olakšica u trajanju od maksimalno 6 godina.

U praksi bi to izgledalo tako da poslodavac zaposli radnika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana koristeći prvi oblik olakšice i nakon isteka ugovora o radu s radnikom koji u tom trenutku još nije napunio 30 godina starosti, sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme te time započne koristiti drugi oblik olakšice narednih 5 godina.

Olakšica za mlađe od 30 godina se također može koristiti i za osobe koje su prethodno kod istog poslodavca bile na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Jednako tako ne postoji prepreka za korištenje navedene olakšice ako je radni odnos ugovoren na puno ili nepuno radno vrijeme.

Prema temeljnom propisu, što je u ovom slučaju Zakon o doprinosima, period oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje) produljuje se za vrijeme u kojemu je radnik ostvarivao pravo na naknadu plaće na teret državnog proračuna i za vrijeme u kojem radni odnos miruje zbog dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Česta situacija u praksi je da radnici za koje poslodavac koristi neki od oblika olakšice od plaćanja doprinosa na plaću, za vrijeme trajanja te mjere primaju naknadu plaće od HZZO-a, a na temelju rodiljnog dopusta, roditeljskog dopusta, komplikacija u trudnoći i sl.

U tom slučaju period oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću se produljuje za vrijeme primanja naknade plaće od HZZO-a, a razmjerno korištenju prava na naknadu za puno ili pola radnog vremena.

Mjera oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću obuhvaća zapošljavanje djece umrlih ili nestalih branitelja iznad 29 godina starosti, na period od 5 godina, a također uz uvjet sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Temeljni propis za ovu mjeru je Zakon o hrvatskim braniteljima.

Napomenuli bi da se sve prethodno navedene mjere oslobođenja odnose isključivo na ugovorenu plaću, dok ne vrijede za ostale primitke koji bi bili iz određenih razloga oporezivi kao npr. potpore iznad neoporezivih svota, bonusi, naknade za neiskorišteni godišnji odmor i dr.

Koristeći ove mjere poslodavci osjete efekt financijskog rasterećenja čim novim radnicima isplate prvu plaću.