U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, objavljeno u Narodnim novinama broj 40/2019, a na snazi od 20.travnja 2019., po prvi puta se uvodi termin „Osnivanje trgovačkog društva na daljinu bez punomoćnika“. O detaljima pročitajte u nastavku.

D.o.o. se može osnovati na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra uz korištenje autentifikacijskog sustava koji jamči značajnu, odnosno visoku sigurnost u pogledu identiteta i istovjetnosti osobe koja pristupa sustavu sudskog registra i uz korištenje obrazaca koji su u prilogu ovog zakona. Tako se može osnovati i j.d.o.o.

Kada se od osnivača ili druge osobe traži da potvrdi prihvaćanje prijave, obrasca, izjave ili podataka, izraz „potvrdi“ znači radnju kojom se putem sustava sudskog registra, u skladu s propisanom sigurnosnom razinom za tu vrstu potvrde, odobrava i/ili pristaje na poduzimanje određene radnje u postupku, preuzimanje nekog prava i obveze ili potvrđuje točnost podataka.

Sustavu sudskog registra pristupa se osobno.

Tko neovlašteno pristupi ili poduzme radnju u sustavu sudskog registra, kaznit će se za kazneno djelo računalnog krivotvorenja i kazneno djelo prijevare u skladu s kaznenim zakonom.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom propisuje na temelju kojeg autentifikacijskog sustava se pristupa sustavu sudskog registra, odnosno sigurnosnu razinu za pristup sustavu sudskog registra i poduzimanje radnji u postupku osnivanja na daljinu.

U navedenom postupku koristi se jedan od obrazaca društvenog ugovora odnosno izjave o osnivanju u elektroničkom obliku (u prilogu Zakona o trgovačkim društvima).

Potrebno je priložiti isprave ili njezine preslike u elektroničkom obliku, kada je to propisano Zakonom.

Za davanje nepotpunih ili neistinitih podataka ili isprava odgovara se kao za davanje lažnog iskaza u postupku pred sudom u skladu s kaznenim zakonom.

Društvo se osniva na daljinu sklapanjem društvenog ugovora koji više osnivača sklapa prihvaćanjem popunjenog obrasca društvenog ugovora.

Ako društvo osniva jedan osnivač, društvo se osniva na temelju izjave osnivača o osnivanju društva koju osnivač daje prihvaćanjem popunjenog obrasca izjave o osnivanju društva.

Društveni ugovor je sklopljen kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači potvrdili njegovo prihvaćanje, a kao dan sklapanja smatra se dan kada je zabilježena posljednja potvrda prihvaćanja.

Smatra se da je osnivač koji je potvrdio popunjeni obrazac društvenog ugovora suglasan s njegovim sadržajem, da je osnivački akt sastavljen u skladu s njegovom pravom voljom te da razumije smisao i posljedice njegova prihvaćanja.

Osnivači društva mogu biti samo one osobe koje imaju valjanu vjerodajnicu na temelju koje se može pristupiti sustavu sudskog registra, ako potvrde da su podaci kojima su se prijavili u sustav točni i potpuni, odnosno da se nisu naknadno izmijenili.

Tvrtku društva u obrascu društvenog ugovora unosi jedan od osnivača, a prihvaćaju ostali osnivači. Naznaka predmeta poslovanja društva ne može imati više od 20 riječi.

Sjedište društva u obrascu društvenog ugovora određuje se prema šifri i nazivu naselja u RH utvrđenih od za to nadležnog tijela, a u društvenom ugovoru prema nazivu mjesta u RH.

Poslovnu adresu u sjedištu društva određuje uprava društva posebnom odlukom.

Odluku kojom se određuje prva poslovna adresa u sjedištu društva potvrđuju svi osnivači i članovi uprave te se prilaže uz prijavu za upis osnivanja društva.

Ulog za preuzeti poslovni udio uplaćuje se u novcu.

Ulog za osnivanje društva uplaćuje se na privremeni podračun državnog proračuna.

Prijava za upis osnivanja društva na daljinu sadrži zahtjev za upis i podatke iz čl. 394 st. 4 t. 1, 2, 5 i 6 Zakona o trgovačkim društvima.

Prijavi se prilažu:

  • Primjerak društvenog ugovora, odnosno izjave o osnivanju društva sa svim prilozima
  • Popis članova osnivača koji sadržava ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište s naznakom registarskog suda i broja pod kojim su upisani u sudskom registru, iznos temeljnog kapitala društva i redne brojeve i nominalne iznose preuzetih poslovnih udjela osnivača
  • Odluka o imenovanju i popis osoba ovlaštenih voditi poslove društva, njihova imena i prezimena, prebivalište, OIB, opseg njihovih ovlasti
  • Izjave članova uprave da su upoznati s obvezom izvještavanja suda i da ne postoje zakonom propisane okolnosti zbog kojih ne mogu biti imenovani za člana uprave
  • Odluku o odabiru poslovne adrese društva
  • Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja

Prethodno navedeni podaci preuzimaju se iz sustava, odnosno nastaju u sustavu sudskog registra.

Prijavu za upis osnivanja dužni su potvrditi svi članovi uprave društva.

Prijava za upis osnivanja potvrđena je kada sustav sudskog registra zabilježi da su prethodno navedene osobe potvrdile prijavu za upis osnivanja, a kao dan potvrde uzima se dan kada je zabilježena posljednja potvrda prihvaćanja.

Zakonodavac sve više i više radi na tome da poduzetniku bude lakše i jednostavnije raditi određene poslove tako da pozdravljamo tu namjeru.