Još malo i kraj je kalendarske godine, a računovođama je to ujedno i kraj poslovne odnosno financijske godine. Posao otvaranja nove porezne godine je pred nama te otvaranja početnih stanja. Za poduzetnike ovaj period ujedno znači i provedbu godišnjih obveznih popisa imovine i obveza odnosno inventuru.

Početna stanja knjigovodstvenih računa otvaraju se s 01. siječnja tekuće godine na temelju zaključnih stanja bilance od 31. prosinca prethodne godine.

Kod novoosnovanih trgovačkih društava te radnje se obavljaju na temelju knjigovodstvenih isprava dostupnih u trenutku osnivanja kao što je npr. Izvadak iz sudskog registra i Osnivački akt.

Od trenutka upisa u sudski registar je započelo poslovanje subjekta i u poslovnim knjigama se bilježe poslovne promjene na knjigovodstvenim računima. Neizbježno je da su neke poslovne promjene nastale prije datuma upisa u sudski registar, ali se kao takve evidentiraju u poslovnim knjigama. Novoosnovana društva početna stanja unose na temelju početne bilance.

Kod trgovačkih društava općenito knjigovodstveni računi sadrže početna stanja imovine, obveza i kapitala. Tijekom poslovne godine na knjigovodstvenim računima bilježe se sve poslovne promjene navedenih stanja. Kontni odnosno računski plan nije propisan nego ga svako trgovačko društvo može kreirati prema svojim potrebama zadovoljavajući računski okvir.

Knjigovodstvene račune možemo podijeliti po razredima, skupinama, na osnovni i na analitički konto. Razlikujemo aktivne i pasivne knjigovodstvene račune i to tako da povećanje vrijednosti aktivnih računa bilježimo na dugovnoj strani, a povećanje vrijednosti pasivnih računa bilježimo na potražnoj strani, dok smanjenja vrijednosti bilježimo na suprotnim stranama. Saldo tih računa se prenosi iz stare u novu poslovnu godinu, a račune prihoda i rashoda zaključujemo i putem njih utvrđujemo rezultat poslovanja tj. da li je poslovni subjekt ostvario dobitak ili gubitak. Na prelasku u novu poslovnu godinu na računima prihoda i rashoda nema salda nakon zaključka.

I aktivni i pasivni računi sadrže analitičke račune čije knjigovodstvene je evidencije također potrebno prenijeti u novu poslovnu godinu prema zaključnom stanju prethodne godine, a u tom kontekstu se najviše spominje analitika kupaca i dobavljača i analitika robno materijalnog knjigovodstva.

Kod obveza i potraživanja treba obratiti pažnju na krajnji rok za njihovo ispunjenje kako ne bi došlo do možebitnih zastara ili kašnjenja s ispunjavanjem zakonskih obveza unutar zadanih rokova i sl.

Detaljnim i preciznim evidentiranjem promjena na knjigovodstvenim računima prikazujemo realan i fer položaj poslovnog subjekta. Izvještaji proizašli iz tako provedenih evidencija pomažu rukovodstvu poslovnog subjekta prilikom donošenja poslovnih odluka, a nadzornim institucijama točan prikaz poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja.