Na temelju Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnog ulaganja obveznici periodično dostavljaju izvješća HNB-u. Trgovačka društva mogu biti odabrana u uzorak te tako dostavljaju izvještaj na mjesečnoj odnosno tromjesečnoj razini.

Ako su zadovoljeni kriteriji tj. ostvareni su prihodi i/ili rashodi s inozemstvom iznad propisanih svota, tada trgovačko društvo predaje izvještaj HNB-u jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine za izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izvještaj se podnosi putem obrasca US-GP.

Obveznici podnošenja godišnjeg izvještaja nisu uključeni u uzorak subjekata koji dostavljaju izvještaje mjesečnom odnosno tromjesečnom dinamikom.

Kao takvi, obveznici podnošenja godišnjeg izvještaja su ona trgovačka društva koja zadovoljavaju barem jedan od sljedećih kriterija :

  • Ukupan godišnji prihod od usluga s inozemstvom iznosi minimalno 100.000,00 eur
  • Ukupan godišnji rashod od usluga s inozemstvom iznosi minimalno 130.000,00 eur

U nastavku prilažemo dio Odluke koji pobliže objašnjava sadržaj izvještaja.

Prihodi i rashodi od razmjene usluga s inozemstvom (Tablica 1.)

U ovaj dio izvještaja podaci se unose na obračunskom principu, odnosno evidentiraju se u trenutku nastanka prihoda/potraživanja odnosno obveze/rashoda, a ne u trenutku plaćanja odnosno naplate. Drugim riječima, prihodi i rashodi od usluga evidentiraju se u pravilu na osnovi fakture prema inozemstvu, odnosno iz inozemstva ili obračunatih prihoda i rashoda s inozemstvom ako faktura nije izdana. Podaci se prikazuju u izvještajnom razdoblju (mjesecu, tromjesečju) u kojem je usluga obavljena, odnosno faktura izdana/primljena. Iznimno, u slučajevima kad je usluga obavljena, ali je ne prati faktura, već kao temelj za naplatu služi ugovor, obračun ili sličan dokument, prihodi ili rashodi evidentiraju se na osnovi takvog dokumenta.

Transakcije se izražavaju u eurima, a pri preračunavanju iz originalnih valuta primjenjuje se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan fakture. U izvještaj je potrebno unijeti sve usluge koje je izvještajna jedinica obavila za nerezidenta i za to mu izdala fakturu (prihodi) ili obrnuto (rashodi), osim usluga vezanih uz turizam.

Tablica 1.

OznakaNaziv obavljene usluge
102Usluge popravaka i održavanja imovine
103Usluge dorade robe
205Usluge prijevoza
205aUsluge prijevoza koje se ne odnose na prijevoz robe prilikom uvoza
249aGrađevinske usluge u inozemstvu
249bGrađevinske usluge u Republici Hrvatskoj
253aPremije osiguranja i potraživanja iz osiguranja
253bPomoćne i prateće usluge u osiguranju
247Telekomunikacijske usluge
958Poštanske usluge
959Kurirske usluge
260Financijske usluge, osim usluga osiguravajućih društava i mirovinskih fondova
263Računalne usluge
889Informacijske usluge; usluge novinskih agencija
890Informacijske usluge; ostalo
891Naknade za prava na korištenje intelektualnog vlasništva – franšize i slična prava
892Naknade za prava na korištenje intelektualnog vlasništva – patenti, licencije i ostalo
270Usluge povezane s trgovinom; pretprodaja robe (engl. merchanting)
271Usluge povezane s trgovinom; ostalo
272Usluge najma uključujući i usluge operativnog leasinga
275Pravne usluge
276Računovodstvene usluge, revizija, porezno savjetovanje
277Usluge savjetovanja, odnosi s javnošću
278Usluge oglašavanja, istraživanja tržišta
279Usluge istraživanja i razvoja
280Arhitektonske, inženjerske i ostale tehničke usluge
282Poljoprivredne i rudarske usluge i ostale usluge prerade na terenu; zbrinjavanje otpada  i uklanjanje onečišćenja
283Poljoprivredne i rudarske usluge i ostale usluge prerade na terenu; ostalo
284Ostale poslovne usluge
288Audiovizualne usluge
895Ostale osobne usluge; usluge obrazovanja
896Ostale osobne usluge; zdravstvene usluge
897Ostale osobne usluge; kultura i razonoda, ostalo

Detaljna objašnjenja usluga može se pronaći u navedenoj Odluci koja je dostupna na web stranici HNB-a.