Već više od tri godine primjenjuju se pravila popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja u skladu s odredbama uredbe EU (260/2012) i odluke HNB-a.

Kroz praksu smo primijetili da još uvijek postoji određenih nejasnoća kod isplatitelja koje šifre upotrijebiti prilikom isplata.

U tom periodu propisani su novi neoporezivi primitci čiju isplatu također treba uskladiti s važećim šifrarnikom.

Povrat materijalnih troškova ne spada u osobno primanje i zbog toga nije potrebno popunjavati poziv na broj primatelja ili platitelja.

Svrha popunjavanja poziva na broj primatelja i/ili platitelja na propisan način je :

  • Statističko praćenje podataka koje provode banke i isplatitelji
  • Postupanje prema odredbama ovršnog zakona u smislu provođenja isplata koje se moraju isplaćivati samo na zaštićeni račun
  • Jednostavna provjera kreditne sposobnosti klijenata banke
  • Mogućnost kontrole obveznika uplate doprinosa, kod isplata osobnih primanja za koja se predaje JOPPD obrazac, od strane sustava porezne uprave

Poziv na broj primatelja sastoji se od dva dijela od kojih je prvi dio „model“, a drugi dio su fiksni i varijabilni podaci.

„Model“ poziva na broj primatelja je HR69.

Podaci se sastoje od tri dijela od kojih je prvi dio fiksni, a druga dva dijela su varijabilni što izgleda ovako : 40002 (fiksni dio) – OIB isplatitelja (varijabilni dio) – šifra osobnog primanja (varijabilni dio)

U nastavku ćemo dati prikaz šifrarnika osobnih primanja.


ŠIFRA VRSTA OSOBNOG PRIMANJA
100Osobno primanje isplaćeno u cijelosti
110Isplata dijela osobnog primanja (2/3 na zaštićeni račun)
120Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio (1/3 na redovni račun pod ovrhom)
130Ugovor o djelu
140Rad za vrijeme školovanja
150Isplata dividende
160Naknada članova upravnog vijeća, skupština, nadzornih odbora
170Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta
180Najam
190Prijevoz (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun)
200Službeni put (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun)
210Terenski dodatak
220Naknada za odvojeni život
230Naknada za bolovanje (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun)
240Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
250Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade
260Regres
270Božićnica, Uskrsnica
280Dječji dar (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun)
290Stipendije , pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun)
300Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika / člana obitelji zaposlenika (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun samo za smrtni slučaj)
310Pomoć u slučaju rođenja djeteta (cijeli iznos se isplaćuje na zaštićeni račun)
320Otpremnina
399Ostala osobna primanja

Sljedeća nama zanimljiva kategorija je poziv na broj platitelja.

Sastoji se također od „modela“ i dijela s podacima.

„Model“ poziva na broj platitelja je HR67.

Podaci se sastoje od tri vrste i to redom :

  • OIB isplatitelja
  • Oznaka JOPPD obrasca na dan isplate
  • Šifra vrste isplaćenog primitka – šifrarnik je niže naveden

ŠIFRA VRSTA ISPLAĆENOG PRIMITKA
0Isplata plaće
1Isplata prvog dijela plaće
2Isplata drugog dijela plaće
3Isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
4Isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5Isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe, i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka
6Isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
7Isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice
8Isplata primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak
9Isplata naknade plaće od strane poslodavca (naknade za bolovanje na teret HZZO-a)
10Isplata mirovine
11Isplata dohotka od osiguranja
12Isplata dohotka od kapitala
13Isplata dohotka od posebne vrste imovine
14Isplata dohotka od imovinskih prava
15Isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata drugog dohotka umirovljeniku i sl.)

U kategoriju isplate osobnih primanja uvrstit ćemo i plaćanja poreza i doprinosa koji se odnose na navedena osobna primanja.

Prilikom plaćanja poreza i doprinosa moramo obratiti pažnju na popunjavanje poziva na broj primatelja.

„Model“ poziva na broj primatelja je HR68.

Podaci se sastoje od tri dijela i to redom :

  • Oznaka vrste doprinosa/poreza i prireza
  • OIB obveznika uplate
  • Oznaka JOPPD obrasca na dan isplate

Na ovaj način htjeli smo još jednom olakšati isplatiteljima snalaženje u moru propisa i omogućiti dostupnost informacija na jednom mjestu.