Porez po odbitku u smislu Zakona o porezu na dobit je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u RH. Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj naknade nerezidentu, a porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos spomenute naknade.

Porez po odbitku plaća se na dividende i udio u dobitku, na kamate osim određenih propisanih iznimaka, na naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva te na određene usluge inozemnih pravnih osoba.

Opća stopa poreza po odbitku je 15%, osim za dividende i udjele u dobitku na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 10%. Jednako tako po stopi od 10% porez po odbitku plaća se na naknade za nastupe inozemnih izvođača kao što su umjetnici, zabavljači i sportaši, a uz naknadu koju isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj, prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba, ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu izvođača. Porez po odbitku iznimno se plaća po stopi od 20% kada se naknada plaća osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima RH ne primjenjuje međunarodni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Kod standardnog obračuna poreza po odbitku ako je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja određena niža stopa od propisane, može se primijeniti ta stopa uz prethodno ovjeren Zahtjev propisan Pravilnikom o porezu na dobit. U slučaju da Ugovorom nije predviđeno plaćanje poreza na dobitak po odbitku, dovoljno je pribaviti Potvrdu o rezidentnosti primatelja u zemlji s kojom RH primjenjuje Ugovor.

Kako bi pojasnili ovu tematiku, navesti ćemo nekoliko primjera.

 1. Tuzemno trgovačko društvo ugovorilo je održavanje koncerta popularnih muzičara s inozemnim trgovačkim društvom koje zastupa muzičare. Na izdani račun inozemne tvrtke domaća tvrtka treba obračunati i uplatiti porez po odbitku, a račun platiti umanjen za obustavljeni iznos poreza. U obzir treba uzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i prema tome eventualno dostavljeni Zahtjev ili Potvrdu o rezidentnosti, te postupiti u skladu s navedenim.
 2. Domaće trgovačko društvo donijelo je odluku o isplati dobitka članovima. Na određeni udio u dobitku, predviđen za isplatu članu koji je npr. inozemno trgovačko društvo, treba obračunati i obustaviti porez na dobit po odbitku. Jednako kao i u prethodnom primjeru treba postupiti uzevši u obzir međunarodni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i prateću dokumentaciju.
 3. Prilikom plaćanja kamata postoje određeni izuzetci, tako da ćemo u ovom primjeru navesti kada nije potrebno obračunati i obustaviti porez po odbitku.
 4. Na kredite inozemne financijske institucije (npr. Banka)
 5. Na robne kredite za nabavu dobara koje dužniku služe za obavljanje djelatnosti
 6. Na financijski leasing
 7. Na kamate koje ostvaruju inozemne pravne osobe na temelju posjedovanja obveznica
 8. Obračun i plaćanje poreza po odbitku uz primjenu međunarodnih Ugovora vrši se kod plaćanja inozemnim pravnim osobama za autorska i druga prava intelektualnog vlasništva kao što su: licence, patenti, logo, specijalni nacrti, dizajn, računalni software i dr. Napomenuli bi da se prilikom nabave računalnog software-a za vlastitu uporabu ili kao trgovačku robu ne plaća porez po odbitku.
 9. Po pitanju plaćanja usluga inozemnim pravnim osobama primjenjuju se također već spomenuta pravila obračuna poreza po odbitku, a vrste usluga su:
 10. Poslovno savjetovanje (financijsko, računovodstveno, marketinško, pravno itd.)
 11. Porezno savjetovanje
 12. Revizorske usluge
 13. Konzultantske usluge
 14. Istraživanje tržišta

Još bi napomenuli da postoji mogućnost gdje je ugovoreno da porez po odbitku ide na teret isplatitelja naknade.

Ako inozemna osoba za koju je obračunat i plaćen porez po odbitku naknadno pribavi potrebnu dokumentaciju kojom je oslobođena plaćanja ili plaća porez po odbitku po nižoj stopi, može zatražiti povrat u roku od tri godine.

Ovim tekstom htjeli smo naglasiti da poduzetnici u određenim slučajevima, prilikom plaćanja raznih naknada, imaju dodatne obveze o kojima je poželjno na vrijeme biti informiran.