Od 01. siječnja 2024.godine stupaju na snagu određeni dijelovi:

 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Top 10 izmjena:

 1. Umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MIO I. stup) primjenjivat će se na bruto-plaće koje su manje od 1.300,00 eur
 2. Osnovni osobni odbitak povećava se s 530,90 eur na 560,00 eur, a mijenjaju se koeficijenti koji se koriste pri izračunu uvećanoga osobnog odbitka po osnovi uz­državanih članova i invalidnosti
 3. Godišnji porez na dohodak podmiruje se po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eur,a po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi svotu od 50.400,00 eur
 4. Ukida se prirez, a predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave samostalno određuju visinu poreznih stopa svojom odlukom
 5. Obvezu poreza na dobitak treba platiti najkasnije u roku predaje pore­zne prijave, tj. četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja u slučaju godišnje prijave poreza na dobi­tak bez obzira kada je unutar navedenog roka predana porezna prijava
 6. Dugotrajnom materijal­nom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 665,00 eur i vijek trajanja duži od godinu dana
 7. Ulazak u sustav PDV-a po sili zakona i tijekom godine ako su ostvarene isporuke u vrijednosti većoj od praga za upis u registar obveznika PDV-a (40.000,00 eur)
 8. Prilikom ispravka porezne osnovice i iznosa PDV-a porezni obveznik treba obavijestiti kupca te više ne treba primiti pisanu suglasnost kupca kako bi proveo navedeni ispravak
 9. Ako je ostvaren primitak po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica), uz račun koji se ispostavlja za promet ostvaren gotovinom, a koji je prošao postu­pak fiskalizacije izdavanja računa, obveznik fiskalizacije dostavlja Ministarstvu financija – Porezna uprava podatak o primitku nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica) putem us­postavljene elektroničke veze
 10. Porezna stopa na dohodak od kapitala i imovine povećava se na 12 % umjesto dosadašnjih 10 %

Svote neoporezivih primitaka i naknada su zaokružene, a izdvojili bi one najčešće:

 • Potpore zbog invalidnosti radnika – do 560,00 eur godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika – do 1.120,00 eur godišnje
 • Prigodne nagrade (Božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) – do 700,00 eur godišnje
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – do 1.400,00 eur
 • Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos – do 896,00 eur za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Dar djetetu do 15 godina starosti – do 140,00 eur godišnje
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu – do 30,00 eur
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – do 15,00 eur
 • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe – do 0,50 eur po prijeđenom km
 • Novčane nagrade za radne rezultate – do 1.120,00 eur godišnje
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 1.200,00 eur godišnje
 • Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 1.800,00 eur godišnje
 • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 500,00 eur godišnje

Od neoporezivih naknada još bi istaknuli:

 • Stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu – do 560,00 eur mjesečno
 • Uplata u dobrovoljni mirovinski fond (MIO III. stup) – do 804,00 eur godišnje!