Iako još nisu niti zakoni, a kamoli pravilnici izašli u Narodnim novinama želja nam je informirati vas uvodno kako stvari stoje. O konačnim novostima pisati ćemo u sljedećem javljanju tako da ovu objavu svakako uzmite s rezervom. Iz pregršta novosti izdvojili bi sljedeće:

PREDLOŽENE IZMJENE U POREZU NA DOHODAK OD 01.01.2017.

 • osnovni osobni odbitak iznosio bi 3.800,00kn
 • povećali bi se faktori i iznosi uvećanja osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te za invalidnost/tjelesno oštećenje
 • nastupile bi promjene u poreznim stopama i razredima kod obračuna doh.od nesamostalnog rada (plaće) pa tako umjesto dosadašnjih 12/25/40 % primjenjivat će se stope 24/36 %
 • produžio bi se rok za plaćanje poreza za plaću u naravi, bio bi 15-ti u tekućem, a za prethodni mjesec
 • povećao bi se cenzus za mogućnost paušalnog oporezivanja obrtnika paušalista s dosadašnjih 149.500,00kn na 230.000,00kn
 • na primitke po osnovi autorskih i drugih djela stopa poreza umjesto dosadašnjih 25% iznosila bi 24%
 • najveća svota primitaka uzdržavanih članova obitelji bila bi 15.000,00kn

PREDLOŽENE IZMJENE U POREZU NA DOBIT OD 01.01.2017.

 • porez na dobit u iznosu od 12% (umjesto dosadašnjih 20%) plaćao bi se ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00kn
 • porez na dobit u iznosu od 18% (umjesto dosadašnjih 20%) plaćao bi se ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.001,00kn
 • plaćanje predujmova poreza na dobit za 2017.godinu bilo bi po stopama 12% ili 18% (ovisno o prihodu)
 • trošak reprezentacije priznavao bi se u izosu od 50% (umjesto dosadašnih 30%)
 • trošak u vezi osobnih automobila (osim ako se ne utvrđuje plaća u naravi) priznavao bi se u iznosu od 50% (umjesto dosadašnjih 70%)
 • uvodi se mogućnost utvrđivanja osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu, takav način mogli bi izabrati samo porezni obveznici koji su u prethodnom poreznom razdoblju ostvarili do 3.000.000,00kn prihoda i koji su upisani u registar obveznika PDVa prema naplaćenoj naknadi
 • od 01.01.2016. porezno bi se priznavao otpis zastarjelih potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba (koje nisu obrtnici) čije ukupno utvrđeno potraživanje na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi 200,00kn
 • ukida se olakšica s osnove reinvestiranog dobitka
 • porezno priznatim rashodom smatrao bi se i otpis potraživanja od nepovezane osobe ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja stečajnog postupka, ovršnog postupka i sl. premašuju iznos potraživanja odnosno da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa potraživanja

PREDLOŽENE IZMJENE U ZAKONU O DOPRINOSIMA OD 01.01.2017.

 • najniža osnovica za obračun doprinosa iznosila bi 2.940,82kn
 • ukida se iznimka od obveze plaćanja doprinosa na autorske honorare i ugovore o djelu za umirovljenike
 • na sve autorske honorare i sve ugovore o djelu plaćati će se: MIO 1.stup-7,5%, MIO 2.stup-2,5%, ZDR 7,5%
 • predlaže se propisivanje osnovice osiguranja za članove uprave-zaposlenike društva, u iznosu od 5.030,35kn (umjesto dosadašnje mogućnosti za puno radno vrijeme 3.120,00kn)
 • SC ugovori, s dosadašnjih 5,5% (MIO+ZDR) smanjili bi se na 1,1% (MIO+ZDR)

PREDLOŽENE IZMJENE U POREZU NA DODANU VRIJEDNOST OD 01.01.2017.

 • usluge pripreme hrane, usluživanja pića… oporezivati će se po stopi od 25% (umjesto dosadašnjih 13%)
 • isporuka električne energije oporezivati će se po stopi od 13% (umjesto dosadašnjih 25%)
 • dobrovoljni upis u registar obveznika PDVa obveznik će imati za obvezu ostanka u tom sustavu do 3 godine (do sad 5 godina)
 • propisuje se da će porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluge u tuzemstvu odgovarati kao jamac platac za plaćanje PDVa kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDVa obračunanog u računu
 • od 01.01.2018. odbitak pretporeza u vezi osobnih automobila u iznosu 50%
 • od 01.01.2018. povećanje praga za ulazak u sustav PDVa s dosadašnjih 230.000,00kn na 300.000,00kn

PREDLOŽENE IZMJENE U POREZU NA PROMET NEKRETNINA OD 01.01.2017.

 • smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 5% na 4%
 • porezni obveznik (građanin) stjecatelj više ne prijavljuje promet nekretnine
 • ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (prva nekretnina)

PREDLOŽENE IZMJENE U LOKALNIM POREZIMA

 • od 01.01.2017. ukida se porez na tvrtku
 • od 01.01.2018. uvodi se jednostavni porez na nekretnine kao supstitut sadašnje komunalne naknade.

Nismo mogli kraće 😉