U ovom tekstu skrenuti ćemo pažnju na neke od propisanih sankcija u slučajevima kršenja poreznih propisa.

 • ZAKON O POREZU NA DOBIT

Od 260,00 eura do 26.540,00 eura propisane su sljedeće prekršajne odredbe za porezne obveznike (čl. 38. Zakona)

 1. Ako se ne utvrdi porezna osnovica prema računovodstvenim propisima i sl. (čl. 5. st. 1., 2. i 4. Zakona)
 2. Ako porezni obveznik ne obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku pri plaćanju naknada iz čl. 31. Zakona
 3. Ako nakon isteka razdoblja utvrđivanja poreza ne utvrdi poreznu obvezu ili ne uplati porez u utvrđenoj svoti i u propisanom roku (čl. 32. Zakona)
 4. Ako u propisanom roku ne uplati predujam poreza (čl. 34. st. 1. Zakona)
 5. Ako ne izvijesti Poreznu upravu u slučaju promjene pravnog oblika, likvidacije, stečaja, spajanja, pripajanja ili podjele u propisanom roku (čl. 39. st. 1. Zakona)
 • ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Od 130,00 eura do 26.540,00 eura propisane su sljedeće prekršajne odredbe za porezne obveznike (čl. 130. Zakona)

 1. Ako osoba koja stječe nova prijevozna sredstva ne obračuna PDV (čl. 75. st. 1. t. 4. i čl. 76. st. 6. Zakona)
 2. Ako obveznik ne obračuna PDV u slučaju prijenosa porezne obveze (čl. 75. st. 1. t. 6. i 7. i čl. 75. st. 2. i 3. Zakona)
 3. Ako ne prijavi ili ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu ili prestanak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika ili ne podnese zahtjev za izdavanje PDV ID broja (čl. 77. Zakona)
 4. Ako u računu ne iskaže sve propisane podatke (čl. 79. Zakona)
 5. Ako ne popiše zalihe dobara za koje se mijenja stopa PDV-a (čl. 135. Zakona)

Od 260,00 eura do 66.360,00 eura propisane su sljedeće prekršajne odredbe za porezne obveznike (čl. 131. Zakona)

 1. Ako netočno utvrdi poreznu osnovicu (čl. 7. st. 10., čl. 33., 34., 35., 92. i 96., čl. 97. st. 5. Zakona)
 2. Ako ne obračuna PDV po propisanoj stopi (čl. 37. i 38. Zakona)
 3. Ako koristi oslobođenja od plaćanja PDV-a suprotno odredbama Zakona (čl. 39. st. 1. i 2., čl. 40. st. 1. i 2., čl. 41., čl. 42., čl. 43. st. 1. i 2., čl. 44. st. 1. i 2., čl. 45. st. 1., 2., 4., 5. i 6., čl. 46., čl. 47. st. 1. i 2., čl. 48. st. 1., čl. 49., čl. 50., čl. 51. st. 1., 2. i 3., čl. 52. st. 1., 2. i 3., čl. 53. i čl. 54.)
 4. Ako odbije pretporez koji se po ovom Zakonu ne može odbiti (čl. 57. st. 2., čl. 94., čl. 101., čl. 116., čl. 124. st. 1.)
 5. Ako ne uplati ili ne uplati u propisanom roku obračunani i prijavljeni iznos PDV-a na propisani uplatni račun (čl. 76. Zakona)
 6. Ako ne izda račun ili ga ne izda u propisanom roku (čl. 78. st. 1. i 3. Zakona)
 7. Ako ne čuva račune i ostalu dokumentaciju u propisanom roku (čl. 82. st. 1., 4. i 5. Zakona)
 8. Ako ne podnese ili ne podnese u propisanom roku nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijavu PDV-a i prijavu o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze (čl. 85. st. 6. i 11. Zakona)
 9. Ako u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine ili za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao, ne obavi sva usklađenja i ispravke (čl. 85. st. 7. Zakona)
 10. Ako prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU ne podnese ili ne podnese u propisanom roku ili ne iskaže sve propisane podatke (čl. 86. Zakona)
 11. Ako ne podnese ili ne podnese u propisanom roku prijavu za isporuke ili stjecanje novih prijevoznih sredstava ili ako ne iskaže vrijednost isporuka odnosno stjecanja novih prijevoznih sredstava (čl. 87. Zakona)
 12. Ako zbirnu prijavu ne podnese ili ju ne podnese u propisanom roku ili ne iskaže sve propisane podatke (čl. 88. i čl. 89. Zakona)
 13. Ako na računu za isporučena dobra koja podliježu posebnom postupku oporezivanja marže iskaže iznos PDV-a (čl. 103. Zakona)
 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK

Od 1.320,00 eura do 6.630,00 eura propisane su sljedeće prekršajne odredbe za pravne osobe (čl. 91. Zakona)

 1. Poslodavac, isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, odnosno mirovine, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (čl. 24. st. 1., čl. 25. st. 5. i čl. 81. st. 1. Zakona)
 2. Ako Poreznoj upravi na propisanom obrascu ne dostavi ili ne dostavi u roku podatke o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu (čl. 27. st. 1., čl. 41. st. 1., čl. 63. st. 1., čl. 70. st. 7. i 14., čl. 78a. st. 3., čl. 81. st. 1. i 4., čl. 85. st. 5. Zakona)
 3. Isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od drugog dohotka (čl. 40. st. 2., čl. 78a. st. 2. Zakona)
 4. Ako za svoje radnike i fizičke osobe iz čl. 21. ovog Zakona ne izvrši godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (čl. 47. st. 1. Zakona)
 5. Isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od imovinskih prava (čl. 62. st. 2. Zakona)
 6. Isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od kapitala (čl. 70. st. 1., 2. i 19. Zakona)
 7. Koje isplatu primitaka fizičkim osobama ne obavljaju na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke (čl. 86. st. 1. Zakona)

Od 660,00 eura do 6.630,00 eura propisane su sljedeće prekršajne odredbe za fizičke osobe obrtnike ili one koje obavljaju neku drugu samostalnu djelatnost (čl. 92. Zakona)

 1. U propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez po godišnjoj poreznoj prijavi (čl. 46. st. 6. Zakona)
 2. Ne uplati mjesečni, tromjesečni, odnosno jednokratni porez na dohodak prema rješenju Porezne uprave u utvrđenoj visini i u propisanom roku (čl. 37. st. 5., čl. 62. st. 1., 3. i 4., čl. 82. st. 8. Zakona)
 3. U propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak (čl. 81. st. 1. Zakona)
 4. U propisanom roku ne prijavi početak obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja i/ili ostvarivanja dohotka (čl. 83. st. 1. i čl. 87. st. 1. Zakona)
 5. Ako radi utvrđivanja poreza na dohodak od imovine ne dostavi ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od 8 dana od dana nastanka ili promjena činjenica bitnih za oporezivanje, ispravu o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina (čl. 62. st. 7. Zakona)

Istaknuli smo prema našem mišljenju naj učestalije situacije koje susrećemo u praksi. Dodatno bi željeli napomenuti, a što nismo posebno navodili, da su uz novčane kazne za porezne obveznike također propisane novčane kazne za odgovorne osobe unutar pravnih osoba.