Pripajanje društava znači da društvo preuzimatelj pripoji drugo društvo koje time prestaje postojati (bez postupka likvidacije). Prenosi se cijela imovina i obveze u zamjenu za udjele društva preuzimatelja.

Kod spajanja društava poslovni i financijski učinci su jednaki, ali u ovom slučaju sva društva koja se spajaju prestaju postojati.

Pravni okvir pripajanja društava regulira Zakon o trgovačkim društvima (ZTD), a računovodstveno i porezno motrište regulira Zakon o računovodstvu te standardi financijskog izvještavanja HSFI 2 i MRS 3.

U skladu sa zahtjevima t.2.63 HSFI 2 odnosno t.4 MRS 3, sva poslovna spajanja obračunavaju se primjenom metode kupnje odnosno stjecanja koja se temelji na pretpostavci da spajanjem društvo stječe neto imovinu jednog ili više društava.

Primjena metode kupnje:

 • Definirati stjecatelja
 • Definirati datum stjecanja
 • Utvrditi vrijednost stečene imovine, preuzetih obveza i ne kontrolirajućeg interesa u stečenom društvu
 • Utvrditi vrijednost goodwilla ili dobiti ostvarene kupnjom po cijeni nižoj od tržišne

Pripojeno društvo sastavlja godišnje financijsko izvješće, za potrebe javne objave, do dana koji prethodi statusnoj promjeni, a navedeni izvještaji dostavljaju se FINA-i u roku od 90 dana.

Mikro i mali poduzetnici dostavljaju Bilancu, RDG i Bilješke.

Poreznoj upravi dostavlja se prijava poreza na dobit najkasnije 4 mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se prijava podnosi, a prilaže se Bilanca, RDG, Prilozi i Rješenje Trgovačkog suda o upisu pripajanja.

Prema odredbi čl.20 st.6 Zakona o računovodstvu reviziji podliježu godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novo osnovana društva ako obvezi revizije ne podliježu prema veličini, a za razdoblje u kojemu se desilo preuzimanje.

Uz godišnje izvještaje sastavljaju se i predaju obrasci OKFŠ, TZ i SR.

Društvo preuzimatelj nema obvezu sastavljanja GFI-a niti predaje PD-a za tu namjenu.

Porezno motrište pripajanja uređuju sljedeći propisi :

 • Zakon i Pravilnik o PDV-u
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
 • Zakon o porezu na dobit
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Postupak pripajanja nije oporeziv PDV-om.

Stjecanje nekretnina u postupku pripajanja nije oporezivo porezom na promet nekretnina.

Na prijenos rabljenih motornih vozila u postupku pripajanja ne obračunava se upravna pristojba.

Pripajanje društava nema utjecaja na oporezivanje porezom na dobit ako pri toj statusnoj promjeni postoji kontinuitet u oporezivanju što znači da pri prijenosu na društvo preuzimatelja ne dolazi do promjena u procjeni predmeta imovine i obveza.

Pravnom sljedniku prestaje pravo na prijenos poreznog gubitka u slučaju :

 • Ako pravni prednik već dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti
 • Ako tijekom dvaju poreznih razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika

Kada je riječ o pripajanju društva koje se koristilo olakšicom za reinvestirani dobitak i tako smanjilo osnovicu poreza na dobitak, tada je bitno uzeti u obzir obvezu očuvanja vrijednosti temeljnog kapitala.

Temelj za provedbu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću je Ugovor kojim treba urediti sva prava i obveze društava koja sudjeluju u pripajanju, a koji se sklapa prema odredbama ZTD-a.

Ugovor o pripajanju je valjan ako se s njime svojom odlukom suglase članovi svih društava koja sudjeluju u pripajanju, a sklapa se u obliku javnobilježničke isprave.

Odluka se donosi u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane isprave kojoj se prilaže Ugovor o pripajanju društva.

Svako društvo mora Registarskom sudu podnijeti prijavu za upis pripajanja društva u Sudski registar u kojem je ono upisano.

Prijavama se prilažu i zaključna financijska izvješća.

Prvo se upisuje pripojeni subjekt, a tek nakon toga subjekt preuzimatelj.

Postupak pripajanja :

 1. Izraditi i podnijeti izvješće o pripajanju i obaviti reviziju pripajanja – izvješće kod d.o.o.-a nije obavezno, ali je preporučljivo
 2. Donijeti odluke o Ugovoru o pripajanju – na skupštinama društava koja sudjeluju u pripajanju
 3. Podnijeti prijavu za upis pripajanja u Sudski registar – ako je povećan temeljni kapital, prvo upisati povećanje temeljnog kapitala

Institut pripajanja uređuju propisi :

 • Zakon o trgovačkim društvima
 • Zakon o sudskom registru
 • Zakon o računovodstvu i pripadajući porezni propisi
 • Zakon o radu – uređuje sudbinu zaposlenika

O pripajanju (prijenosu poduzeća) poslodavac je dužan pisano obavijestiti sve zaposlenike koji su obuhvaćeni tim procesom i to na vrijeme prije samog pripajanja/prijenosa.

Ugovori o radu zaposlenika se prenose, zajedno sa svim pravima, na preuzimatelja tj. novog poslodavca, te nije potrebno sklapati nove ugovore.

U vezi s prijavama/odjavama zaposlenika na mirovinsko osiguranje potrebno je provesti odjave sa „starog“ poslodavca i prijave na „novog“ poslodavca, a jednako tako i prijavu prestanka poslovanja „starog“ obveznika doprinosa.

Sve prijave i odjave se rade unutar za to Zakonom propisanim rokovima.

Rok dostave podataka mirovinskom zavodu, odnosno promjena, se obično radi na datum iz rješenja s Trgovačkog suda, ali se iznimno može provesti krajem odnosno početkom mjeseca.

Prijave/odjave se automatski razmjenjuju s HZZO-om.

Postoji mogućnost prijave/odjave istovremeno do 20 osiguranika s jednog registarskog broja na drugi putem obrasca M-1PK, koji se ne nalazi u sustavu E-prijava zbog složenih kontrola, nego se predaje u papirnatom obliku. Za korištenje takve prijave/odjave moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti.

ZAKLJUČAK

Pripajanje je oblik udruživanja dvaju ili više društava, od kojih barem jedno društvo (pripojeno društvo) prestaje postojati kao pravni subjekt bez provedbe likvidacije, pri čemu se cijela imovina i obveze pripojenog društva prenosi društvu preuzimatelju u zamjenu za udjele u društvu preuzimatelju.