Da bi se proizvodni proces nesmetano odvijao, potrebno je održavati dostupnima dovoljnu količinu materijala, sirovina i sličnih zaliha.

S financijskog aspekta te zalihe ne bi trebale biti prevelike zbog troškova financiranja proizvodnje i na kraju konkurentnosti finalnog proizvoda.

Troškovi uprave i prodaje ne prenose se direktno na proizvodnju u tijeku, a to su opći fiksni i varijabilni troškovi :

 • Amortizacija
 • Najmovi, skladištenje
 • Režije
 • Plaće
 • Uredski materijal
 • Članarine, doprinosi, porez na tvrtku
 • Kamate, tečajne razlike
 • Troškovi naknadnih popusta
 • Kalo, rasip, lom
 • Troškovi prijevoza ambalaže
 • Promidžba, reprezentacija, darovi, potpore
 • Službena putovanja, itd.

Za obuhvaćanje troškova bitni su podaci iz financijskog knjigovodstva koji prikazuju određene vrste prihoda i rashoda raspoređenih knjiženjem prema kontnom planu.

Bitno je povezati vrste troškova s nositeljima troškova.

Imamo varijabilne i fiksne troškove, od kojih se varijabilni (promjenjivi) troškovi mijenjaju u odnosu na određeni parametar proporcionalno, odnosno rastu ili padaju, dok su fiksni troškovi uvijek isti za određeno obračunsko razdoblje.

Još jedna podjela troškova je na izravne i neizravne troškove, prema nositeljima troškova, prema ovisnosti o iskorištenju kapaciteta, opći fiksni i varijabilni troškovi, troškovi konverzije i neuskladištivi troškovi.

PODJELA TROŠKOVA

 • Po prirodnim vrstama
 • Troškovi prema učincima (nosiocima)
 • Troškovi po količini učinaka
 • Troškovi prema funkcijama
 • Troškovi prema ovisnosti o iskorištenju kapaciteta
 • Troškovi prema HSFI-u 10 i MRS-u 2 i vlastitoj računovodstvenoj politici
 • Troškovi prema osnovi računanja

Nama jedna od zanimljivijih podjela je prema vrstama i osnovi izračunavanja, pa tako imamo :

 • Stvarni troškovi (tekući)
 • Standardni troškovi
 • Ciljani troškovi
 • Planski troškovi
 • Neizravni troškovi pogona
 • Podjela po mjestima troška (svako MT ima svoju šifru)

Knjigovodstvo proizvodnje (pogonsko) je tzv. analitičko knjigovodstvo razreda 4 i računske skupine 60.

U financijskom knjigovodstvu razred 4 je razvrstan po prirodnim vrstama troškova, a u pogonskom knjigovodstvu po nositeljima troškova (učincima).

Poslovi pogonskog knjigovodstva obično su :

 • Prikupljanje podataka o ulaganjima u proizvodnju (nastalim troškovima)
 • Razvrstavanje troškova na mjesta nastanka i njihove nositelje
 • Sastavljanje obračuna nastalih troškova za proizvodnju po mjestima i nositeljima troškova
 • Unošenje u radne naloge podataka o stvarno nastalim troškovima
 • Analiziranje odstupanja od procijenjenih i stvarnih troškova cijene proizvodnje. Ta analiza dati će podatke o sniženju ili prekoračenju troškova u odnosu na predviđene. Iz toga se može utvrditi odgovornost točno određenog mjesta ili osobe, odnosno tko je zaslužan za sniženje troškova.

Kalkulacija je bitna za kontrolu proizvodnje i poslovanja, osobito kod masovne proizvodnje, a posebna se pažnja mora posvetiti analizi svake pozicije troška jer sniženje troškova povećava konkurentnost poduzetnika.

IZRADA PLANA TROŠKOVA PROIZVODNJE

Upravljačko računovodstvo pruža informacije menadžerima na svim razinama odlučivanja i odgovornosti.

Menadžment upravlja poduzećem tako da provodi planove i kontrole poslovanja koji su kvantificirani kroz upravljačko računovodstvo.

Da bi se napravio plan poslovanja poduzeća treba najprije odrediti ciljeve, a nakon toga donijeti odluke o načinu ispunjavanja postavljenih ciljeva.

Kod poslovnog plana razlikujemo financijski i operativni plan.

Operativni plan sadrži :

 • Prodajni plan (ukupni prihod)
 • Proizvodni plan
 • Plan nabave materijala
 • Plan trošenja izravnog materijala
 • Plan izravnog rada
 • Plan općih troškova pogona
 • Plan troškova prodanih proizvoda
 • Plan troškova prodaje (marketinga, distribucije i odnosa s kupcima)
 • Plan administrativnih troškova (uprave, razvoja itd.)
 • Planirani račun dobitka i gubitka

Financijski plan sadrži:

 • Kapitalni proračun
 • Novčani proračun
 • Planske bilance

Generalno djelatnost kojom se poduzeće bavi određuje složenost i sadržaj poslovnog plana.

Polazna točka za izradu poslovnog plana je plan prodaje.

Poslovni plan se sastoji od sljedećih koraka (djelatnost – proizvodnja) :

 • Plan prodaje
 • Plan proizvodnje
 • Plan nabave izravnog materijala
 • Plan troškova izravnog materijala
 • Plan troškova izravnog rada
 • Plan općih troškova proizvodnje
 • Plan konačnih zaliha gotovih proizvoda
 • Plan troškova prodanih proizvoda
 • Plan troškova prodaje
 • Planski račun dobitka i gubitka

Ciljevi izrade plana troškova poslovanja su :

 • Procjena i planiranje troškova proizvodnje
 • Procjena i planiranje općih troškova
 • Kalkulacija troškova i prodajne cijene
 • Prognoza prodaje
 • Raspored proizvodnje u jedinicama
 • Utvrđivanje potrebnih kapaciteta
 • Izrada plana dobitka/gubitka
 • Kontrola troškova.