Temeljem Zakona o zaštiti na radu te posebnih propisa poslodavci imaju obvezu osigurati radnicima odjeću i obuću za rad. Osim pravovaljane provedbe zaštite na radu ( u npr. proizvodnji, građevini, poljoprivredi i sl.) postoje situacije kad radnu odjeću i obuću poslodavci osiguravaju zbog drugih propisa ili internih akata.

Javni bilježnici i odvjetnici…

Pravilnikom o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori te Pravilnikom o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu (posebni propisi) uređeno je da javni bilježnici i odvjetnici imaju pravo na radnu odjeću.

Poduzetnici…

Poduzetnici mogu internim aktom (Odlukom, Pravilnikom i sl.) propisati obvezu nošenja radne odjeće. Primitcima od nesamostalnog rada ne smatraju se primitci koje poslodavci daju svojim radnicima, u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, i to posebno radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu te odjeća određena prema posebnim propisima poslodavca.

Radi toga, ako poslodavac svojim radnicima da radnu odjeću koja je obilježena njegovim nazivom ili znakom, u tom slučaju ne utvrđuje se plaća u naravi već se knjiži porezno priznati trošak radne odjeće.

Pomoćne knjige kod praćenja radne odjeće i obuće…

Kako bi poslodavac osigurao pravilno praćenje radne odjeće i obuće potrebno je voditi analitičku evidenciju imovine u materijalnom i financijskom obliku (količina, vrijednost i stanje zaliha). Kao dokaz da je radnik preuzeo radnu odjeću i obuću, potrebno je sastaviti pisanu izjavu (revers). Jednako tome kad radnik zamjenjuje staru odjeću i obuću novom, osim knjigovodstvenog evidentiranja temeljem pisane isprave o tome poslodavac da bi mu trošak otpisa bio porezno priznati, obvezan je staru odjeću dati ovlaštenom sakupljaču otpada na uništenje o čemu mora posjedovati potvrdu kao dokaz.

Neobilježena odjeća i obuća…

Ako odjeća i obuća nisu obilježeni (na vidljivom mjestu) nazivom ili znakom poslodavca, ukupna vrijednost tako nabavljene odjeće i obuće (s uključenim pretporezom) predstavlja osnovicu za obračun plaće u naravi radniku. U tom slučaju radi se o porezno priznatom trošku.

Budite oprezni!