Za ponoviti prema Zakonu o računovodstvu…, a vrijedi još od 01.01.2016.!

Računovodstveni poslovi, dokumentacija i poslovna godina

Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige, te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o računovodstvu poštujući pri tome standarde financijskog izvještavanja te temeljna načela urednog knjigovodstva.

Rokovi čuvanja knjigovodstvene dokumentacije

Sva knjigovodstvena dokumentacija na temelju koje se evidentiraju poslovne promjene u knjigama poduzetnika mora se čuvati najmanje 11 godina, iznimno dokumentacija vezana uz isplatne liste i analitičku evidenciju o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi čuva se trajno. Također obveza trajnog čuvanja i to u izvorniku odnosi se na godišnje financijske izvještaje. Rok za čuvanje knjigovodstvene dokumentacije počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje je dokumentacija unesena.

Knjigovodstvenu dokumentaciju moguće je čuvati u pisanom i u elektroničkom obliku, a na zahtjev tijela za nadzor poduzetnik je dužan omogućiti pristup dokumentaciji bez odgađanja.

Odgovorne osobe

Za kontrolu vjerodostojnosti dokumentacije odgovoran je poduzetnik ili osoba koju on ovlasti za te potrebe. Svojim potpisom kojim se jednoznačno može utvrditi identitet, poduzetnik ili ovlaštena osoba jamče da je isprava prekontrolirana i sadrži sve propisane elemente.

Ako je na računu navedeno puno ime i prezime osobe koja je odgovorna za izdavanje računa i račun sadrži sve propisane elemente, nije potrebno potpisati i pečatirati račun. U gotovinskom prometu kod obveznika fiskalizacije može biti navedena oznaka operatera na naplatnom uređaju.

Mogućnost čuvanja dokumentacije izvan RH

Poduzetnik može odlučiti čuvati knjigovodstvene isprave izvan područja RH, ali samo u drugoj državi članici. Ako je drugim propisima za druge potrebe propisano čuvanje ili odlaganje knjigovodstvenih isprava u pojedinim registrima ili bazama, poduzetnik ne može, bez pisane suglasnosti nadležnog tijela, čuvati knjigovodstvene isprave izvan područja RH i dužan je bez odgađanja osigurati povrat knjigovodstvenih isprava u RH i njihovo odlaganje, sukladno takvim propisima.

Prekršajne odredbe

Da se i ovaj propis ne svede samo na puste riječi, zakonodavac je odlučio „nagraditi“ prekršitelje propisanih rokova i to poduzetnike, odnosno pravne i fizičke osobe, sa 10.000,00 – 100.000,00 kuna, a odgovorne osobe unutar pravnih i fizičkih osoba sa 5.000,00 – 20.000,00 kuna.