U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, objavljeno u Narodnim novinama broj 40/2019, a na snazi od 20.travnja 2019., po prvi puta se uvodi termin „Prestanak društva po skraćenom postupku“. O čemu je detaljnije riječ pisat ćemo u nastavku.

OPĆENITO

Likvidacija trgovačkog društva je postupak kojim se obračunava i dijeli preostala imovina društva, a koji započinje nakon nastupanja nekog od razloga za prestanak društva (čl.97 Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93-40/19).

Tvrtki trgovačkog društva koje je u likvidaciji (ili stečaju) dodaje se oznaka „u likvidaciji“ (ili „u stečaju“), te se tako upisuje u sudski registar.

LIKVIDATORI

Likvidaciju provode članovi uprave ako se društvenim ugovorom ili odlukom članova društva likvidatorima ne imenuju jedna ili više osoba.

Nadležni sud, pod određenim uvjetima, također može imenovati likvidatore.

Likvidatore koje je imenovao sud, može i opozvati sud, a one koje nije imenovao sud, mogu u svako doba opozvati i članovi društva svojom odlukom.

Propisi i odredbe društvenog ugovora koje se odnose na članove uprave društva primjenjuju se i na likvidatore.

Osiguranik likvidator obveznik je doprinosa za osobno osiguranje, ako nije osiguran po nekoj drugoj osnovi (čl. 90 Zakona o doprinosima, NN 106/18). Plaćanje doprinosa za osobno osiguranje se provodi na temelju rješenja Porezne uprave, a mjesečna osnovica je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0. Mjesečna osnovica za obračunavanje doprinosa za 2019.godinu iznosi 8.448,00 kuna, a ukupni trošak koji takvi osiguranici plaćaju sami prema rješenju Porezne uprave za 2019.godinu iznosi 3.083,52 kuna.

Ako je osiguranik likvidator osiguran po nekoj drugoj osnovi tada je mjesečna osnovica za obračun doprinosa (čl. 21. Zakona o doprinosima, NN 106/18) umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65, što za 2019. godinu iznosi 5.491,20 kuna, odnosno minimalna godišnja osnovica na koju je dužan uplatiti propisane doprinose iznosi 65.894,40 kn.

PRESTANAK DRUŠTVA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Osim izričitog navoda da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, u odluci se moraju navesti i sljedeći podaci :

  • Tvrtka, sjedište, OIB i MBS društva koje tako prestaje
  • Ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i OIB-a, odnosno Tvrtke, sjedišta te OIB-a svakog člana
  • Plan raspodjele imovine društva.

Takva odluka donosi se u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu :

  • Da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika
  • Da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima
  • Da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje

Takva izjava donosi se u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Društvo mora bez odgađanja objaviti na internetskoj stranici sudskog registra i u glasilu društva, ako ga ima, odluku o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i prethodno navedenu izjavu o tome.

Takav prestanak društva mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar.

Prijavi se prilažu prethodno navedene odluke te potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja koja su definirana poreznim propisima.

Registarski sud može po potrebi zatražiti od članova dodatne dokaze ili osiguranja za provedbu cijelog procesa.

Ako su ispunjene pretpostavke za upis, registarski sud će donijeti rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije, a u rješenju se navodi da će biti ukinuto ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor u roku od 30 dana od dana objave rješenja te u tom slučaju društvo mora provesti redovan postupak likvidacije. Prigovor mogu izjaviti članovi društva ili vjerovnici društva ili državna tijela.

U slučaju da prigovor nije podnesen ili ga sud odbaci, donijeti će se rješenje o brisanju društva iz sudskog registra.

Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom, a vjerovnici mogu tražbine ostvariti u roku od dvije godine.

Na predaju na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije te na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 4. i 5. čl.382 Zakona o trgovačkim društvima.

Poslovne knjige i dokumentaciju društva likvidatori predaju u HGK koja je dužna s njima postupati na propisani način, a naknada za pohranu i čuvanje podmiruje se na teret društva prije brisanja u iznosu koji pravilnikom određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Prethodno navedeni propisi iznimno se ne primjenjuju na trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz čl.32.st.4 Zakona o trgovačkim društvima tj. koja su dobila propisanu suglasnost, dozvolu ili drugi akt nadležnog tijela ili institucije za obavljanje te djelatnosti.

ZAKLJUČAK

Skraćeno je vrijeme procesa likvidacije što članovima društva donosi i uštedu vremena i uštedu novca. Rekli bi, napokon! No koliko će iznositi naknada za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva tek ćemo vidjeti, a nakon što ministar nadležan za poslove pravosuđa donese pravilnik do siječnja 2020.godine!