IZMJENE U POREZU NA DOHODAK

  • povećava se cenzus za mogućnost paušalnog oporezivanja obrtnika paušalista s dosadašnjih 230.000,00 kn na 300.000,00 kn
  • mijenja se definicija djece i uzdržavanih članova obitelji. Djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završenog redovnog školovanja, a prije prvog zaposlenja. Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug (i izvanbračni drug i istospolni životni partner), roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu
  • poreznu karticu poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Radnik, umirovljenik i fizička osoba mogu promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenom prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave i dostaviti vjerodostojne isprave
  • Porezna uprava, putem sustava ePorezna, će temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja
  • izdaci koji se porezno ne priznaju pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti su 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća u naravi ili drugi dohodak.

IZMJENE U POREZU NA DOBIT

  • trošak u vezi osobnih automobila (osim ako se ne utvrđuje plaća u naravi) priznavat će se u iznosu od 50%.

IZMJENE U POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

  • odbitak pretporeza u vezi osobnih automobila priznavat će se u iznosu 50%
  • povećanje praga za ulazak u sustav PDVa s dosadašnjih 230.000,00 kn na 300.000,00 kn.

IZMJENE U LOKALNIM POREZIMA

  • u Zakonu o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, između ostalog, brišu se odredbe Zakona o lokalnim porezima (NN115/16) u vezi s porezom na nekretnine, a koje su trebale stupiti na snagu 01.01.2018., ostaje za plaćanje porez na kuće za odmor, komunalna naknada, spomenička renta i dr. porezi koje obračunava lokalna samouprava
  • izjednačava se kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se ovaj porez utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti (osobna vozila i motocikli).