Troškovi obrazovanja zaposlenika predstavljaju ulaganje u napredak i razvoj poduzetnika. Najčešće tu vrstu troškova snosi poslodavac koji u tom slučaju može, a i ne mora uz ugovor o radu sklopiti dodatno i ugovor vezan uz obveze proizašle iz plaćanja naknade troškova obrazovanja i izobrazbe za vlastite zaposlenike.

Općenito o pojmu obrazovanja te o poreznim olakšicama proizašlim u slučaju naknade troškova obrazovanja zaposlenika od strane poslodavca, referirat ćemo se na Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

  • opće obrazovanje i izobrazba – uključuje obrazovanje i izobrazbu koji nisu neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za obrazovanje i izobrazbu, već omogućuju stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, čime znatno poboljšavaju mogućnost radnika za zapošljavanje,
  • posebno obrazovanje i izobrazba – uključuje obrazovanje i izobrazbu koji su neposredno i ponajprije namijenjeni sadašnjem ili budućem radnom mjestu radnika kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za posebno obrazovanje i izobrazbu te omogućuju stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, ili koje su samo dijelom prenosive,

Korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60 % opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25 % opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. (stavak 1.)

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80 % opravdanih troškova tako da se smanjenje porezne osnovice iz stavka 1. ovoga članka uveća za:

        1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,

        2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom.

Kako bi poduzetnik opravdao troškove obrazovanja i izobrazbe zaposlenika treba od pružatelja usluge ishoditi knjigovodstvenu ispravu kojom se dokazuje navedena poslovna promjena. Takva isprava je najčešće račun, a može biti i ugovor o pružanju usluge obrazovanja. Ako izdana isprava sadrži samo opis usluge obrazovanja, a ne i krajnje korisnike te usluge, poslodavac treba priložiti popis zaposlenika koji su pohađali provedenu edukaciju.

Program obrazovanja i izobrazbe zaposlenika može se održavati izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta zaposlenika. U tom slučaju putni troškovi vezani uz provođenje programa obrazovanja također spadaju u troškove obrazovanja unutar okvira propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak.

Preciznije o tome nam govori čl.7 st.28 Pravilnika o porezu na dohodak koji glasi:

Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se troškovi prijevoza prigodom upućivanja radnika na i povratka s obrazovanja i izobrazbe iz članka 22. stavka 1. točke 5. Zakona o porez na dohodak, ako se obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika i to do visine cijene karata sredstvima javnog prijevoza i troškovi smještaja do visine stvarnih izdataka, a u slučajevima seminara, savjetovanja i izobrazbe koji ne traju dulje od sedam dana dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Ukupno gledajući obrazovanje i izobrazba zaposlenika donose višestruku korist kako poslodavcima tako i zaposlenicima, u vidu poreznih olakšica, veće konkurentnosti, bolje motiviranosti, potencijalno većih prihoda itd., a što je vrlo bitno u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju.