Ako ste porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH i obavili ste građevinsku uslugu iz članka 152. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost i Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, na području RH, drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a u RH tada ste u obvezi primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze. Iste te usluge ako ste obavili fizičkim osobama (krajnjim potrošačima) ili poduzetnicima koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a u RH tada trebate obračunati PDV po stopi od 25%.

Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja.

Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13-33/23) i članka 152. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13-43/23) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja, ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.

Kod tuzemnog prijenosa porezne obveze isporučitelj usluge na računu mora navesti: „Prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u“. Tako izdani račun evidentira se u knjizi I-RA u stupcu 7. i na poziciji I.1. Obrasca PDV-a. Primatelj takve isporuke iskazuje pod točkom II.4. Obrasca PDV-a i pod točkom III.4 Obrasca PDV-a.

Uz to, Obrazac PPO (Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze) podnose porezni obveznici koji su obavili isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu, za svako tromjesečje.

Prijenos porezne obveze primjenjuje se kod:

  • prethodnih i pripremnih radova (osposobljavanje gradilišta za građenje, raščišćavanje i planiranje terena, rušenje postojećih objekata, premještanje postojeće infrastrukture, opremanje i uređenje građevinskog zemljišta, građenje privremenih građevina, osvjetljenje gradilišta, uređenje gradilišnih cesta, ograđivanje gradilišta, radovi kojima se osigurava sigurnost susjednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost terena i ostali slični radovi)
  • izgradnje
  • rekonstrukcije građevinskog objekta (izvođenje građevinskih radova kojima se bitno poboljšava kakvoća, funkcija, kapacitet i trajanje postojeće građevine; odnose se na modernizaciju, radove zbog promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa, dograđivanje, nadograđivanje, proširenje postojeće građevine; za započinjanje radova rekonstrukcije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući dokument)
  • održavanja građevinskog objekta (izvođenje građevinskih radova kojima se sprječava oštećenje i propadanje građevinskog objekta; uključuje popravke i zamjene dotrajalih dijelova na postojećoj građevini; za obavljanje tih radova nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu).

Tuzemni prijenos porezne obveze uveden je 2013.godine. Do danas, znači 10 godina kasnije, postoje još mnoga pitanja koja usluga spada pod građevinsku uslugu, a koja ne odnosno na koju uslugu se primjenjuje prijenos porezne obveze, a na koju ne. Tako da osim što se je time htjelo olakšati poreznim obveznicima koji obavljaju građevinsku djelatnost, da nema fizičkog odljeva novca za PDV u vrijeme česte pojave slučajeva nenaplaćenih potraživanja, donijelo je dosta nejasnoća.