Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. Imaju je društva i fizičke osobe kad je to propisano zakonom. Uvijek je imaju društva pravne osobe, a druga društva samo kad je to određeno zakonom.

Od društava tvrtku nema ortaštvo, osim u slučaju kad se na toj osnovi udružuju osobe radi obavljanja djelatnosti, za što inače moraju imati tvrtku, ni tajno društvo…. Tvrtku ima i kreditna unija dok udruga nema tvrtku, nego naziv!

Tvrtka je trgovačko ime, tj. ime kojim se trgovac služi u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti s trećima. U tom smislu trgovačko društvo se u poslovnom prometu identificira s tvrtkom.

Društvo posluje preko svog poduzeća, ali tvrtku nema poduzeće, nego njegov nositelj. On se pojavljuje u pravnom prometu pa se po tvrtki razlikuje od ostalih pravnih subjekata, pod tvrtkom se upisuje u sudski registar i vodi u ostalim evidencijama, sudjeluje u sudskim i drugim postupcima, stječe poslovni ugled itd.

Tvrtka je važno sredstvo individualiziranja društva. Okolnost da nositelj poduzeća posluje samo preko svog poduzeća i da to čini samo pod svojom tvrtkom ima kao posljedicu neodvojivost tvrtke od poduzeća, ali se ne smije s poduzećem zamijeniti. Zajedničko im je pripadanje nositelju poduzeća.

Tvrtka (kao i samo društvo) nastaje upisom u sudski registar.

Tvrtka društva određuje se izjavom o osnivanju, društvenim ugovorom, statutom ili pravilima (kao što je to slučaj kod zadruge), dakle pravnim aktom na temelju kojeg se društvo upisuje u sudski registar. Na isti način kako se određuje, tvrtka se i mijenja.

OBRTNICI

Iz Zakona o obrtu (NN 143/13) u čl.19 stoji:

 1. Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje.
 2. Tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake.
 3. Tvrtka se mora istaknuti na adresi sjedišta obrta i izdvojenih pogona u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.
 4. Obrt može upotrebljavati i skraćenu tvrtku koja sadrži naziv obrta i ime i prezime obrtnika.
 5. U slučaju prestanka obavljanja obrta u sjedištu, odnosno izdvojenom pogonu, obrtnik je dužan ukloniti istaknutu tvrtku obrta.
 6. Odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na tvrtku odgovarajuće se primjenjuju na tvrtku obrta ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

TRGOVAČKA DRUŠTVA

Iz Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93-110/15) u čl.21 stoji:

 1. Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkome registru.
 2. Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 3. Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva.
 4. Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.
 5. Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:
 • iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i
 • ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
 • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.
 1. Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. Na poslovnom papiru gospodarskog interesnog udruženja mora se navesti i podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje.
 2. Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.
 3. Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka.

S obzirom na to da se trgovačko društvo i fizička osoba (obrtnik) u poslovnom prometu identificiraju sa svojom tvrtkom, odluka o tome kako nazvati subjekt poslovanja jedna je od važnijih odluka njegovih osnivača.

Ona je skup individualnih obilježja, pod kojima subjekt poslovanja obavlja svoju djelatnost i potpisuje se u svom poslovanju.

Opće širenje Interneta i internetskog poslovanja navelo je zakonodavca da obvezu koja je postojala za poslovne papire proširi i na internetske stranice, dakle korporativni virtualni identitet.

Prema tome provjerite da li ispravno upotrebljavate vašu tvrtku!