Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 36/18) potpisali su uz Hrvatsku udrugu poslodavaca i dva sindikata 27.ožujka 2018. s primjenom od 01.travnja 2018. Ministar rada je proširio primjenu Kolektivnog ugovora ugostiteljstva na sve poslodavce i radnike u RH s primjenom od 07.lipnja 2018.

Kolektivnim ugovorom uređuju se međusobna minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/radnice.

U nastavku izdvajamo neka od prava i obveza pa idemo redom:

Raspored radnog vremena

 • tjedno radno vrijeme raspoređeno je u 6 radnih dana ili u manjem broju radnih dana utvrđenih odlukom zbog specifičnosti poslovanja i potreba organiziranja rada u ugostiteljstvu

Godišnji odmor

 • za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na najmanje 4 tjedna plaćenog godišnjeg odmora
 • raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac najkasnije do 31.svibnja tekuće godine
 • minimalni broj dana godišnjeg odmora uvećava se za dane s osnove složenosti poslova, za dane s osnove radnog staža, za dane s osnove invalidnosti i tjelesnog oštećenja te za dane ako se radi o radniku samohranom roditelju

Plaća

 • za izvršeni rad kod poslodavca radnika ima pravo na osnovnu plaću radnog mjesta na kojem radi i kada se za to ostvare uvjeti na sljedeće dodatke:
 • dodatak na plaću za radni staž
 • dodatak za rad u posebnim uvjetima
 • dodatak na plaću za rad u uvjetima težim od uobičajenih (teži uvjeti rada)

Minuli rad

 • osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža za 0,5 %
 • teži uvjeti rada
 • kolektivnim ugovorom kod poslodavca utvrđuju se slučajevi rada u otežanim uvjetima rada
 • iznos povećanja osnovne plaće iznosi od 5 do 20%

Rad nedjeljom, blagdanom, u noćnom radu i drugim uvjetima

 • radnik ima pravo na povećanje osnovne plaće za:
 1. rad u dane blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50%
 2. rad nedjeljom 30%
 3. noćni rad 30%
 4. rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada 10%
 5. dvokratni rad 10%
 6. prekovremeni rad 50%

Otpremnina

 • radnik koji odlazi u mirovinu ima pravo na otpremninu najmanje u propisanom neoporezivom iznosu za te namjene utvrđenog poreznim propisima
 • radnik kojem se otkazuje ugovor o radu, nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu u slučajevima i najmanje u iznosu propisanom zakonom
 • radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a kojem se otkazuje ugovor o radu, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao sukladno prethodnom stavku

Pokaz

Radnik ima pravo na pokriće troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavaca

Dar djetetu

 • poslodavac je dužan jednom godišnje radniku, koji ima dijete do 15 godina života, osigurati prigodni dar ili isplatiti novac za dar najmanje u visini najvišeg neoporezivog iznosa utvrđenog poreznim propisima za tu namjenu.

Temeljem čl.9.st.3. Zakona o radu ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako njime ili drugim zakonom nije drukčije određeno.

Sretno!