OBVEZA PROVOĐENJA

godišnjeg popisa (31.prosinca) uređena je Zakonom o računovodstvu i Općim poreznim zakonom, a popis se mora napraviti i na početku poslovanja, u slučaju promjene cijene proizvoda i robe kod društava koja se bave trgovačkom i proizvođačkom djelatnosti te u slučaju statusnih promjena, kod otvaranja stečajnog postupka i kod pokretanja likvidacijskog postupka.

Kako bi godišnji popis što kvalitetnije proveli potrebna je dobra organizacija popisa. Nužno je postaviti određena pravila provođenja popisa, imenovati popisno povjerenstvo, vrijeme popisa, rok za dostavu popisnih lista s prijedlozima zakonskom predstavniku poduzetnika. Radnje koje prethode popisu također zahtijevaju određeni angažman, prije svega kroz sređivanje knjigovodstvene evidencije, pripremu predmeta popisa i slično.

PREDMET POPISA

je ukupna imovina i obveze. Treba popisati:

  • dugotrajnu nematerijalnu imovinu
  • dugotrajnu materijalnu imovinu
  • dugotrajnu i kratkotrajnu financijsku imovinu
  • dugotrajna i kratkotrajna potraživanja
  • zalihe
  • novac na računu u banci i u blagajni te
  • dugoročne i kratkoročne obveze.

POPIS DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE IMOVINE

obavlja se provjerom opravdanosti postojanja i daljnjeg priznavanja ove vrste imovine u glavnoj knjizi.

POPIS DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

obavlja se utvrđivanjem stvarnog stanja zemljišta, građevinskih objekata, stanova, postrojenja, opreme, alata, pogonskog inventara, transportne imovine, poljoprivredne opreme i mehanizacije, ostale materijalne imovine te biološke imovine.

POPIS DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE FINANCIJSKE IMOVINE

obavlja se provjerom opravdanosti, realnosti te formalne ispravnosti ove vrste imovine.

POPIS DUGOTRAJNIH I KRATKOTRAJNIH POTRAŽIVANJA

obavlja se uvidom u dokumentaciju temeljem koje su potraživanja knjižena. Potrebno je utvrditi njihovu realnost, predložiti vrijednosna usklađenja ili otpis nenaplativih potraživanja te ih klasificirati po starosti.

POPIS ZALIHA

obavlja se utvrđivanjem stvarnog stanja sirovina i materijala u skladištu, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma, ambalaže, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, biološke imovine za prodaju, robe te nekretnina i umjetnina za trgovanje.

POPIS NOVCA NA RAČUNIMA U BANCI I U BLAGAJNI

obavlja se temeljem izvoda o stanju računa na dan popisa te brojanjem po apoenima ako je riječ o gotovom novcu.

POPIS DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH OBVEZA

obavlja se uvidom u dokumentaciju temeljem koje su obveze knjižene. Potrebno je utvrditi podmiruju li se obveze uredno, predložiti otpis zastarjelih obveza.

ODLUKA O POPISNIM RAZLIKAMA

je temelj za provedbu odgovarajućih knjiženja u knjigovodstvu.

Nakon evidentiranja inventurnih razlika knjigovodstveno stanje jednako je stvarnom stanju što znači da su informacije u bilanci istinite, a rezultat poslovanja u računu dobiti i gubitka objektivan. Temeljem takvih fer financijskih izvještaja vlasnici društva mogu donositi dobre poslovne odluke, a treće osobe biti sigurne u podatke javno objavljenih godišnjih financijskih izvješća.