Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu s ciljem sprečavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Sustav zaštite na radu u RH uređen je Zakonom o zaštiti na radu, a usko je vezan uz još nekoliko propisa kao što je Zakon o radu, zakoni iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i sl.

Zakon o zaštiti na radu primjenjuje se u svim vrstama djelatnosti gdje radnici rade kod poslodavca u vidu nesamostalnog rada neovisno o tome da li je poslodavac pravna ili fizička osoba.

Jednako tako odredbe Zakona o zaštiti na radu odnose se i na druge fizičke osobe koje obavljaju neke poslove ili aktivnosti za poslodavca, a to mogu biti npr. volonteri, studenti, učenici na praksi, sezonski radnici i sl.

U slučaju samozaposlenih osoba tj. trgovačkih društava gdje je vlasnik istovremeno i jedini zaposlenik ili kod obrtnika koji sam obavlja obrtničku djelatnost, nije potrebno organizirati zaštitu na radu i provoditi odredbe Zakona o zaštiti na radu.

Ako samozaposlene osobe prethodno navedenog statusa dovedu u svoj radni prostor druge osobe na rad koje nisu njihovi radnici ili ako kojim slučajem obavljaju poslove s drugim osobama na nekom zajedničkom radnom mjestu, tada su obavezni organizirati zaštitu na radu i provoditi odredbe Zakona o zaštiti na radu.

Poslodavac je obvezan organizirati obavljanje poslova zaštite na radu između ostalog i prema broju zaposlenih radnika.

Prema tome možemo podijeliti poslodavce u tri skupine :

 1. Poslodavac koji zapošljava do ukupno 49 radnika
 2. Može samostalno organizirati provedbu poslova zaštite na radu, a također može obavljanje navedenih poslova povjeriti, putem ugovora o radu, stručnjaku za zaštitu na radu
 3. Poslodavac koji zapošljava od 50 do ukupno 249 radnika
 4. Obavezno mora provedbu poslova zaštite na radu organizirati tako da ugovorom o radu angažira stručnjaka za zaštitu na radu
 5. Poslodavac koji zapošljava 250 i više radnika
 6. Za provedbu poslova zaštite na radu mora ugovorom o radu angažirati jednog ili više stručnjaka za zaštitu na radu

Iz prethodno navedenih činjenica možemo zaključiti da poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika nikako ne mogu samostalno obavljati poslove zaštite na radu.

Ako nema drugih mogućnosti poslodavac može poslove zaštite na radu povjeriti odnosno ugovoriti s ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama koje je nadležno ministarstvo ovlastilo za obavljanje poslova zaštite na radu.

Navedena mogućnost je opcionalna jedino ako poslodavac iz posebno opravdanih razloga nije u mogućnosti angažirati ugovorom o radu stručnjaka za zaštitu na radu.

Jedna od mogućnosti prihvatljiva za poslodavce koji posluju na istoj lokaciji je zapošljavanje stručnjaka za zaštitu na radu koji će poslove zaštite na radu obavljati zajednički za sve poslodavce unutar jedne lokacije, a u skladu s kriterijima ukupno zaposlenog broja radnika.

Temelj provedbe zaštite na radu je izrada procjene rizika, a sami postupak se provodi u nekoliko koraka što se na kraju dokumentira u obliku internog zapisnika.

Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu mogli bi sažeti u segmente i to :

 • Osposobljavanje za rad na siguran način
 • Obavješćivanje i savjetovanje s radnicima
 • Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • Zaštita na radu za posebno osjetljive skupine radnika
 • Mjesto rada, sredstvo rada te osobna zaštitna oprema
 • Utjecaj radnog okruženja
 • Zaštita od požara i eksplozije, evakuacija i spašavanje
 • Prva pomoć
 • Zaštita od duhanskog dima, zabrana konzumacije alkohola i drugih sredstava ovisnosti
 • Vođenje evidencija te isticanje znakova upozorenja

Neovisno koga je ovlastio odnosno kome je povjerio obavljanje poslova zaštite na radu, poslodavac je odgovoran za možebitne propuste u provođenju mjera zaštite na radu.

Opasnosti u radnim procesima su objektivne i subjektivne, a najbolje ih možemo izbjeći pravilnom primjenom mjera iz područja zaštite na radu.